Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem", no maksas par maksas pakalpojumiem:

1) atbrīvoti, invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par trūcīgām atzītās privātpersonas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, ja dokuments privātpersonai ir pazudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

2) maksas apmēru par maksas pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja šo informāciju pieprasa represētās personas, aizbildņi un aizgādņi, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu.