Norēķināties par Lauksaimniecības datu centra precēm un pakalpojumiem saskaņā ar saņemto rēķinu var:

 

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda precīzs rēķina numurs.