Dokumentu iesniegšanas kārtība Lauksaimniecības datu centrā
Rakstveida iesniegumus, ierosinājumus un sūdzības var iesniegt:

Mutvārdu iesniegumu, ierosinājumus un sūdzības pieņem un rakstiski noformē Lauksaimniecības datu centra darbinieki privātpersonas klātbūtnē.
Lauksaimniecības datu centrs pieņem/nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” (turpmāk - noteikumiem Nr.473), uz oficiālo Lauksaimniecības datu centra elektroniskā pasta adresi .

Saskaņā ar Iesniegumu likumu Lauksaimniecības datu centrs:


Pamatojoties uz noteikumiem Nr.473 Lauksaimniecības datu centrs pieņem elektroniskus dokumentus:

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība un laiki:
Direktors un direktora vietnieks apmeklētājus pieņem pirmdienās pēc iepriekšējā pieraksta, zvanot pa tālruni 67027241 vai rakstot uz e-pastu .