Dzīvnieku veselības tiesību akts
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (Dokuments attiecas uz EEZ) ( Animal Health Law)

Dzīvnieku identifikācija, ganāmpulku, novietņu reģistrēšana
Komisijas Regula (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/262 ( 2015. gada 17. februāris ), ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) Dokuments attiecas uz EEZ

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1383 (2015. gada 28. maijs) ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014, paredzot attiecināmības nosacījumus saistībā ar dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasībām saistītā atbalsta saņemšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 494/98 (1998. gada 27. februāris) ar ko paredz sīki izstrādātas normas Padomes Regulas (EK) Nr. 820/97 īstenošanai attiecībā uz obligāto administratīvo sodu piemērošanu saskaņā ar liellopu identificēšanas un reģistrēšanas sistēmu

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1082/2003 (2003. gada 23. jūnijs) ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/ 2000 īstenošanai attiecībā uz minimālo līmeni pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 261/2012

Direktīva 92/102/EEK par dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu

Direktīva 97/12EC, ar ko groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEC par veterinārsanitārajām problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām

Nolikums (EK) nr. 820/97 par liellopu identifikācijas un reģistrācijas un liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanas sistēmas izveidi

PADOMES REGULA (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr.1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1505/2006 (2006. gada 11. oktobris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz pārbaudēm, kas obligāti jāveic saistībā ar aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu

KOMISIJAS LĒMUMS (2006. gada 15. decembris), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 par norādījumiem un procedūrām aitu un kazu elektroniskajai identificēšanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6522

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 653/2014 ( 2014. gada 15. maijs ), ar ko attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju un liellopu gaļas marķēšanu groza Regulu (EK) Nr. 1760/2000

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem(Dokuments attiecas uz EEZ)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/949 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 piemērošanas noteikumus attiecībā uz liellopu identifikācijas koda konfigurāciju un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 911/2004

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 759/2009 (2009. gada 19. augusts), ar kuru groza pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (Dokuments attiecas uz EEZ)

Electronic Identification of bovine animals

Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu ar nitrātiem, kas cēlušies no lauksaimnieciskas darbības

Ciltsdarbs

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 ,(2016. gada 8. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Padomes 1988. gada 19. decembra Direktīvas 88/661/EEK par zootehniskajiem standartiem, kas piemērojami tīršķirnes vaislas cūkām;

Padomes 1989. gada 30. maija Direktīvas 89/361/EEK par tīršķirnes vaislas aitām un kazām;

Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

Padomes 1991. gada 25. marta Direktīvas 91/174/EEK, ar ko nosaka zootehnikas un ģenealoģijas prasības tīršķirnes dzīvnieku pārdošanai un ar ko izdara grozījumus Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

Padomes 1994. gada 23. jūnija Direktīvas 94/28/EK, ar ko nosaka principus, kas attiecas uz zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem noteikumiem, kurus piemēro no trešām valstīm importētajiem dzīvniekiem, to spermai, olšūnām un embrijiem, un kura groza Direktīvu 77/504/EEK par tīršķirnes vēršu ģints sugu vaislas dzīvniekiem;

Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/157/EEK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

Padomes 1987. gada 18. jūnija Direktīvas 87/328/EEK par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai;

Padomes 1990. gada 5. marta Direktīvas 90/118/EEKpar tīršķirnes vaislas cūku atzīšanu par derīgām vaislai;

Padomes 1990. gada 5. marta Direktīvas 90/119/EEK par vaislas cūku hibrīdiem vaislai.

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza

Piena reģistrs
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/517 (2015. gada 26. marts) ar ko groza Regulu (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA(ES) Nr.1380/2014 ar ko groza Regulu (EK) Nr.595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1234/2007 ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula") (Konsolidētā versija)

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1234/2007 ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula")

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 595/2004 (2004. gada 30. marts), ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis)par pārtikas produktu higiēnu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1612 (2016. gada 8. septembris), ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1182 (2017. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013

Brīvprātīgi saistītas atbalsts
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/532 (2020. gada 16. aprīlis), ar kuru attiecībā uz 2020. gadu un attiecībā uz dažām administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kas piemērojamas kopējās lauksaimniecības politikas satvarā, atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014, (ES) Nr. 180/2014, (ES) Nr. 181/2014, (ES) 2017/892, (ES) 2016/1150, (ES) 2018/274, (ES) 2017/39, (ES) 2015/1368 un (ES) 2016/1240

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1383 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014, paredzot attiecināmības nosacījumus saistībā ar dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasībām saistītā atbalsta saņemšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2419/2001 (2001. gada 11. decembris) ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus integrētās administrācijas un kontroles sistēmas piemērošanai konkrētām Kopienas atbalsta shēmām, kas izveidotas ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3508/92

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 809/2014 (2014. gada 17. jūlijs) ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 760/2012, (2012. gada 21. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 595/2004 attiecībā uz dalībvalstu veiktās kontroles intensitāti piena kvotu sistēmas satvarā


Kopēja lauksaimniecības politika
PADOMES REGULA (EK) Nr. 72/2009 (2009. gada 19. janvāris) par izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā, izdarot grozījumus Regulās (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1405/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008, un (EK) Nr. 479/2008 un atceļot Regulas (EEK) Nr. 1883/78, (EEK) Nr. 1254/89, (EEK) Nr. 2247/89, (EEK) Nr. 2055/93, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 2596/97, (EK) Nr. 1182/2005 un (EK) Nr. 315/2007

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

Mājas ( istabas) dzīvnieki
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 576/2013(2013. gada 12. jūnijs) par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

Regulas piemēro no 2018.gada 1.novembra
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/716 (2017. gada 10. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1012 piemērošanas noteikumus attiecībā uz veidlapu paraugiem tādas informācijas sniegšanai, kas jāiekļauj atzīto šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju sarakstos (Dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/717 (2017. gada 10. aprīlis), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1012 piemēro attiecībā uz vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu zootehnisko sertifikātu veidlapu paraugiem (Dokuments attiecas uz EEZ)
Bioloģisko saimniecību reģistrs
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007
Valsts atbalsts
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 702/2014 (2014. gada 25. jūnijs), ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
Profesionālās kvalifikācijas atzīšana