Anketā lietoto terminu skaidrojums


Kūtsmēslu ieguves apjoms un sastāvs, aprēķins uz vienu dzīvnieku

Avots: Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.834 - 2. pielikums


Slaucamās govis
Zīdītājgovis, teļi, nobarojamie jaunlopi un vaislas buļļi
Sivēnmātes ar sivēniem, kuiļi
Nobarojamās cūkas
Kaza ar kazlēniem
Aitas ar jēriem, dziļā kūts
Zirgs
Dējējvistas, broileri