Nr.p.k. Dokumenta izdošanas datums, veids, Nr. Nosaukums
1. 27.04.2016., Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
2. 21.06.2018., likums   Fizisko personu datu apstrādes likums
3. 28.10.2010., likums Informācijas tehnoloģiju drošības likums
4. 02.05.2002., likums Valsts informācijas sistēmu likums
5. 28.07.2015., MK. noteikumi Nr.442 Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām
6. LVS ISO/IEC 27002:2013 Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai

 

Nr. p.k. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, paraksts
2. Personas kontaktinformācija Adrese, telefons/fakss, e-pasta adrese, pasta adrese
3. Datu subjekta kontaktpersonas dati Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, telefona numurs, amats
4. Datu subjekta dati Līguma numurs, reģistrēšanas datums, statuss
5. Sertificēto personu dati Sertifikāta numurs, izdošanas datums, darbības joma, statuss
6. Norēķinu dati Norēķinu sistēmas konta numurs (ja tāds ir), bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa
7. Sarunu ierakstu dati Datu subjekta tālruņu sarunu ieraksti, datums, laiks
8. Video un fotouzņēmumu dati Videonovērošana LDC objektos, ierakstīšanas datums, fotouzņēmumi
9. Pieejas dati sistēmām Datu subjektam piešķirtais lietotājvārds un viņa izveidotā parole
10. Novietnes atrašanās vietas dati Atrašanās adrese, ģeogrāfiskās koordinātes
11. Komunikācijas dati Ienākošā /izejošā saziņas, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss
12. Aptaujas dati Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
13. Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, pavadzīmes informācija
14. Tehniskie dati Sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, LDC informācijas sistēmu auditācijas pieraksti, IP adreses
15. Netiešie identifikatori Ganāmpulka numurs