Apstiprināti ar Lauksaimniecības datu centra 25.05.2020. direktora rīkojumu Nr. 1.1.1./2020/15

Pamats: 2017.gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites un kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 4. punkts.