Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā.

LDC
^ Uz augšu
Piektdiena, 2020. gada 17. janvāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Ētikas kodekss
Pēdējās izmaiņas: 25.05.2018. 10:41
Nosūtīt draugam
Drukāt

Lauksaimniecības datu centrs

Ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

I Vispārīgie noteikumi

1. Lauksaimniecības  datu  centra (turpmāk – LDC) Ētikas kodeksa (turpmāk – Kodekss) mērķis ir noteikt LDC darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.

2. LDC amatpersona un darbinieks (turpmāk - darbinieks) savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu. Situācijās, kuras nav minētas šajā Kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

3. Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt LDC darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs.

4. Ētikas kodeksa uzvedības principi un normas ir jāievēro ikvienam LDC darbiniekam attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, attiecībās ar citām institūcijām un  sabiedrību, ne tikai atrodoties darba vietā,  bet arī darba braucienos, darba un mācību komandējumos un  kvalifikācijas celšanas laikā.

II LDC darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi

5. LDC darbinieks, pildot savus amata pienākumus, kā arī ikdienā, ievēro šādus profesionālās ētikas pamatprincipus:

5.1.    Taisnīgums:

5.1.1. Darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

5.1.2. Darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, viņš rīkojas profesionāli, tikai un vienīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

5.1.3. Darbinieks savus amata pienākumus pilda godprātīgi, neizmantojot amata stāvokļa priekšrocības personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai.

5.2.    Atbildīgums:

5.2.1. Amata pienākumus darbinieks veic atbildīgi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sasniegtu profesionāli visaugstāko rezultātu.

5.2.2. Darbinieks ir uzņēmīgs, mērķtiecīgs un cenšas sasniegt vislabākos rezultātus, regulāri papildina savas profesionālās zināšanas, izrāda pašiniciatīvu un izsaka savus priekšlikumus darba pilnveidošanai.

5.2.3. Darbinieka atbildība ir individuāla un atbilstoša konkrētajam gadījumam. Izvērtējot atbildības pakāpi, ņem vērā darbinieka kompetenci un amatu.

5.2.4. Darbinieks ir uzticīgs LDC darbības mērķiem un pamatvērtībām.

5.3.    Objektivitāte un neatkarība:

5.3.1. LDC darbinieka spriedumi, lēmumi un rīcība atbilst Latvijas Republikas Satversmei, LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem,  LDC darba kārtības noteikumiem un Ētikas  kodeksa normām.

5.3.2. Izskatot jautājumus un pieņemot lēmumus,  darbinieks ņem vērā tikai objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.

5.3.3. Darbinieks savu profesionālo darbību veic un lēmumus pieņem neatkarīgi no piederības politiskajām un sabiedriskajām kustībām vai organizācijām.

5.3.4. Darbinieks pilda savus pienākumus, veicinot sabiedrības uzticību LDC, un atturas no darbībām, kas varētu ietekmēt lēmuma pieņemšanu un mazināt LDC autoritāti un darbības nozīmi.

5.3.5. Darbiniekam jābūt paškritiskam, jāprot atzīt un labot savas kļūdas un atvainoties par neētisku rīcību. Nav pieļaujama ļaunprātīga savu kolēģu vai citu personu zināšanu trūkuma un kļūdu izmantošana.

5.4.    Informācijas aizsardzība un komunikācijas ētika:

5.4.1. Darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba vai amata pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu.

5.4.2. Darbinieks, paužot informāciju, kas saistīta ar LDC darbību ir piesardzīgs, apzinoties, ka katra atsevišķa darbinieka rīcība veido kopējo LDC tēlu sabiedrībā.

5.4.3. Darbinieks nedrīkst paust nekādu oficiālo informāciju vai viedokli par iestādes darbību, ja nav LDC vadības pilnvarojums šādai rīcībai.

5.4.4. Neviena publiska darbinieka personisko uzskatu paušana neatspoguļo LDC oficiālo viedokli.

5.4.5. Neslavas celšana, kā arī pret LDC politiku vai vadību vērsta kritika ārpus LDC uzskatāma par neētisku un nav pieļaujama.

III Ētiska uzvedība komunikācijā ar lobētājiem

6. Lobēšana šī Ētikas kodeksa izpratnē ir apzināta un sistemātiska komunikācija ar publiskās varas subjektiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai.

7. Saskarsmē ar privātpersonām, kas, savu vai citu interešu vadītas, apzināti un sistemātiski komunicē ar LDC darbiniekiem nolūkā ietekmēt lēmumu pieņemšanu normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī iepirkumu veikšanā LDC vajadzībām, tas ir, veic lobēšanu, darbiniekam ir pienākums:

7.1.    informēt augstāku amatpersonu par paredzētajām un notikušajām sarunām un konsultācijām ar lobētāju, ja tādas ir bijušas saistībā ar tādu jautājumu, par ko darbinieks ir atbildīgs sagatavot vai pieņemt lēmumu.

7.2.    publiskot (nodrošinot informāciju LDC mājas lapā, normatīvo aktu projektu anotācijā) informāciju par lobētāju (pārstāvētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, juridiskā persona, ko tas pārstāv, konkrēta lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru notiek lobēšana (ja nav norādīts, tad jānorāda joma, uz kuru priekšlikums vērsts) un konsultācijas ar lobētājiem (konsultatīvā padome, darba grupa vai cits veids) un to veikšanas pamatojums)), ar kuru ir notikušas konsultācijas vai no kuras ir saņemta informācija, kas attiecas uz jautājumu, par ko darbinieks ir bijis atbildīgs sagatavot vai pieņemt lēmumu, ka arī pēc pieprasījuma darīt zināmu priekšlikuma saturu;

7.3.    publiski atklāt (informācijas ievietošana http://www.vid.gov.lv) informāciju par savām un savu ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu;

7.4.    atstatīt sevi no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas procesa situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tas tiek ietekmētas:

7.4.1. darbinieka vai tās ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses,

7.4.2. organizācijas, ar kuru darbinieks ir saistīts, vai tās sponsoru mantiskās intereses.

7.5.    nodrošināt, ka visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju;

7.6.    izvērtēt ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, ņemot vērā to, kāds labums no šādu ielūgumu pieņemšanas ir LDC kopumā un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam.

8. Darbiniekam ir aizliegts:

8.1.    neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējiem vai citus labumus;

8.2.    pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš ir saistīts. Ar citiem labumiem tiek saprasti arī transporta, izmitināšanas, ēdināšanas pakalpojumu un dzērienu apmaksa vai jebkāda cita veida materiālie labumi;

8.3.    izmantot savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu;

8.4.    maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka LDC darbinieks var nodrošināt viņam piekļuvi valdības locekļiem vai augstākstāvošām amatpersonām vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu;

8.5.    lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt institūcijas, kurā viņš ir nodarbināts, rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru amatpersona ir saistīta;

8.6.    par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājam valsts vai pašvaldību institūcijā.

IV LDC darbinieku uzvedības pamatprincipi

9. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu.

10. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs pret kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē.

11. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo informāciju un palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

12. Darbiniekam ievēro ģērbšanās kultūru, kas ir atbilstoša lietišķajam stilam.

13. Saskarsmē ar apmeklētājiem un citām personām darbinieks izturas ar cieņu, ir pieklājīgs un iecietīgs, respektējot ikviena likumiskās intereses.

14. Ārpus darba laika darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godīgu profesionālo pienākumu veikšanu.

V Profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšana

15. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanas kārtība:

15.1.  Direktors ar rīkojumu nosaka LDC Ētikas komisijas sastāvu.

15.2.  Sūdzības par darbinieku šajā kodeksā noteikto normu pārkāpumiem izskata Ētikas komisija saskaņā ar Ētikas komisijas nolikumu.

15.3.  Lēmumu par Ētikas kodeksā noteikto uzvedības normu pārkāpumiem pieņem LDC direktors vai viņa pilnvarota persona, pamatojoties uz Ētikas komisijas atzinumu.

15.4.  Ja konstatē, ka darbinieka rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām uzvedības  normām un  tajā ir disciplinārā pārkāpuma pazīmes, pret attiecīgo darbinieku var tikt ierosināta dienesta pārbaude.

15.5.  Katrs LDC darbinieks ir morāli atbildīgs par šajā kodeksā noteikto normu ievērošanu.

VI Kodeksa ieviešana:

16. Visi LDC darbinieki tiek iepazīstināti ar Ētikas kodeksu.

17. Nepieciešamības gadījumā Ētikas kodeksa saturu pārskata Ētikas komisija un aktualizē atsevišķas tā daļas vai papildina ar jauniem profesionālās ētikas pamatprincipiem, saglabājot nemainīgus kodeksā jau noteiktos pamatprincipus.

Apmeklētāju skaits šodien : 1242   |   Pēdējās izmaiņas 17.01.2020. 08:46
informatīvais tālrunis
67027240