Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrītu, vairs šo nerādīt

Vairāk par izmantotajām sīkdatnēm un citu personas datu apstrādi uzzini Privātuma politikā.

LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2020. gada 22. septembris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
e-pasts:
Par autorizēto sadaļu
Privātuma politika
Pēdējās izmaiņas: 03.12.2019. 14:04
Nosūtīt draugam
Drukāt
 • 1. Mērķis:
  • 1.1. Personas datu aizsardzības politikas mērķis ir noteikt personas datu aizsardzības pamatnostādnes, kas tiek ievērotas Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) darbībā, nodrošinot fizisko personu tiesības un brīvības saistībā ar Personas datu apstrādi un tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • 1.2. Personas datu aizsardzības politika attiecas uz visu ar LDC darbību saistīto Datu subjektu Personas datu apstrādi;
  • 1.3. Personas datu aizsardzības politika paredzēta šādām personu grupām - LDC darbinieki, LDC pakalpojumu ņēmēji, sadarbības partneri, Datu subjekti, kuru Personas dati tieši vai netieši tiek apstrādāti LDC darbības rezultātā.

 

 • 2. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums:
  • 2.1. LDC – Lauksaimniecības datu centrs;
  • 2.2. ES - Eiropas Savienība;
  • 2.3. Datu subjekts - identificēta vai identificējama fiziska persona. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem; 
  • 2.4. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz Datu subjektu; 
  • 2.5. Pārzinis - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
  • 2.6. Apstrādātājs -  fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Pārziņa vārdā apstrādā Personas datus;
  • 2.7. Trešās valstis - valstis, kas nav ES dalībvalstis.

 

 • 3. Personas datu apstrādes organizācija un atbildība:
  • 3.1. LDC ir atbildīgs par Personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu  un citos LDC saistošos juridiskos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšanu LDC darbībā (“pārskatatbildība”).
  • 3.2. LDC Personas datu aizsardzības speciālists ir atbildīgs par:
   • 3.2.1. ar LDC darbību saistītās Personas datu apstrādes atbilstību spēka esošo ārējo normatīvo aktu prasībām;
   • 3.2.2. atbilstošu LDC iekšējo normatīvo aktu izstrādes koordināciju vai konsultēšanu, to prasību izpildes uzraudzību;
   • 3.2.3. vadības un darbinieku konsultēšanu;
   • komunikāciju ar Datu valsts inspekciju.
  • 3.3. LDC darbinieki ir atbildīgi par:
   • 3.3.1. Personas datu aizsardzības politikas ievērošanu ikdienas darbībā;
   • 3.3.2. Personas datu apstrādi reglamentējošo LDC iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanu;
   • 3.3.3. ar Personas datu apstrādi saistīto atgadījumu vai pārkāpumu ziņošanu iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • 3.4. LDC sadarbības partneri ir atbildīgi par godprātīgu savstarpējos līgumos vai vienošanās noteikto saistību attiecībā uz Personas datu apstrādi izpildes nodrošināšanu.

 

 • 4. Personas datu apstrādes principi:
  • 4.1. LDC Personas datu aizsardzības politika ir balstīta uz Personas datu aizsardzību reglamentējošajos Latvijas un ES normatīvajos aktos noteiktajiem principiem:
   • 4.1.1. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
   • 4.1.2. funkciju izpildei nepieciešamie Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos (“nolūka ierobežojumi”). Šo datu turpmāku apstrādi LDC neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;
   • 4.1.3. apstrādātie Personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un saturiski satur tikai to informāciju, kas nepieciešama saistīto LDC uzdevumu izpildei attiecīgās apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);
   • 4.1.4. Personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs – tiek atjaunināti (“precizitāte”). LDC izstrādā atbilstošus mehānismus Personas datu precizitātes nodrošināšanai, tos pirmreizēji ievācot, kā arī turpmāk datus apstrādājot konkrētu nolūku sasniegšanai, ja dati mainās vai tie ir neprecīzi;
   • 4.1.5. Datu subjektu dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūka sasniegšanai, un, tiklīdz nolūks ir sasniegts, dati tiek dzēsti vai informācijas nesēji, kuros dati atrodas, tiek iznīcināti (“glabāšanas ierobežojums”). Īstenojot glabāšanas ierobežojuma principu, LDC ievēro nosacījumu, ka, beidzoties vienam nolūkam, var rasties jauni leģitīmi nolūki, kas var pamatot nepieciešamību Personas datus glabāt ilgāk – arī pēc pamatnolūka izbeigšanās. Šādā gadījumā LDC pārvērtē Personas datu apstrādes apjoma atbilstību jaunā nolūka sasniegšanai;
   • 4.1.6. LDC pārziņā esošie Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu piekļuvi, labošanu, skatīšanu vai neparedzētu izmantošanu (“integritāte un konfidencialitāte”). LDC apstrādātie Personas dati pēc iespējas tiek aizsargāti pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Aizsardzības pasākumu nodrošināšana tiek īstenota, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.
  • 4.2. LDC ir pārskatatbildīgs (“pārskatatbildība”) par tiem Personas datiem, kuriem tas ir Pārzinis. Savukārt datiem, kuru apstrādi LDC veic kā Apstrādātājs, LDC piemēro gan iestādē noteikto kārtību, gan arī šo Personas datu Pārziņa noteiktās prasības.

 

 • 5. Datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats:
  • 5.1. LDC Personas datu apstrādi veic tikai skaidri noteiktos nolūkos, to sasniegšanai nepieciešamā apjomā un balstoties uz atbilstošu tiesisko pamatu.
  • 5.2. Uzsākot Personas datu apstrādi vai mainoties nolūkam, kādā Personas dati tika sākotnēji iegūti, Datu subjekts tiek informēts par Personas datu apstrādes nolūku. Šāda informēšana netiek veikta normatīvajos aktos noteiktajos izņēmuma gadījumos.
  • 5.3. LDC Personas datu apstrādi veic, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • 5.3.1. Datu subjekta piekrišana - Datu subjekts skaidri un nepārprotami ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
   • 5.3.2. līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde - apstrāde ir vajadzīga līguma starp Datu subjektu un LDC noslēgšanai un izpildei;
   • 5.3.3. juridiska pienākuma izpilde - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz LDC attiecināmu juridisku pienākumu;
   • 5.3.4. Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība - apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
   • 5.3.5. sabiedrības interešu ievērošana vai oficiālo pilnvaru realizācija - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot LDC likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
   • 5.3.6. Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses - apstrāde ir vajadzīga LDC vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama Personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns.
  • 5.4. Informācija par LDC veikto Personas datu apstrādi tiek reģistrēta un uzturēta LDC Personas datu apstrādes darbību reģistrā.

 

 • 6. Personas datu apstrāde:
  • 6.1. LDC apstrādā Personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos privātuma riskus un LDC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  • 6.2. Nododot Personas datu apstrādi ārpakalpojuma sniedzējiem (Apstrādātājiem), LDC izvērtē to atbilstību Personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un, slēdzot sadarbības līgumus, nosaka tiem saistošas prasības Personas datu aizsardzības nodrošināšanai saskaņā ar Personas datu aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos un citos LDC saistošajos juridiskajos aktos noteiktajām prasībām.
  • 6.3. Gadījumos, kad LDC ir Personas datu apstrādātājs, šo datu apstrādei tiek piemērotas gan atbilstošās LDC iekšējās normatīvo aktu prasības un aizsardzības pasākumi, gan arī attiecīgo Personas datu pārziņu noteiktās datu aizsardzības prasības.
  • 6.4. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā LDC bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums iestādei kļuvis zināms, paziņo par to Datu valsts inspekcijai, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka Personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām.

 

 • 7. Personas datu saņēmēju kategorijas:
  • 7.1. LDC neizpauž trešajām personām Datu subjekta Personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju par Datu subjektu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:
   • 7.1.1. noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
   • 7.1.2. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • 7.1.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • 7.1.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LDC likumīgo interešu aizsardzībai.
  • 7.2. LDC apstrādātās subjektu datu kategorijas uzskaitītas tabulā 14. punktā.

 

 • 8. Trešo valstu subjektu piekļuve Personas datiem:
  • 8.1. Ņemot vērā LDC darbības specifiku, atsevišķos gadījumos LDC, iepriekš veicot Datu subjekta informēšanu par iespējamiem ar Personas datu nosūtīšanu saistītiem riskiem un iegūstot Datu subjekta piekrišanu, veic Personas datus saturošas informācijas nosūtīšanu attiecīgajiem Trešo valstu Datu subjektiem.
  • 8.2. Personu datu nosūtīšana uz Trešajām valstīm tiek veikta atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulā un citos Personas datu aizsardzības kontekstā LDC saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

 

  9. Personas datu glabāšanas ilgums:
  • 9.1. LDC glabā un apstrādā Datu subjekta Personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • 9.1.1. ir spēkā starp LDC un Datu subjektu noslēgtais līgums;
   • 9.1.2. LDC vai Datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • 9.1.3. LDC ir juridisks pienākums glabāt Personas datus;
   • 9.1.4. ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.
  • 9.2. Pēc tam, kad vairs neizpildās neviens no 9.1. punktā minētajiem kritērijiem, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti.

 

 • 10. Piekļuve Personas datiem un citas Datu subjekta tiesības:
  • 10.1. Veicot Personas datu apstrādi, LDC nodrošina/nenodrošina šādas Datu subjekta tiesības:
   • 10.1.1. nodrošina tiesības uz informāciju - LDC kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu sniedz Datu subjektam informāciju  par LDC veikto tā Personas datu apstrādi;
   • 10.1.2. nodrošina tiesības piekļūt saviem Personas datiem - pēc Datu subjekta pieprasījuma LDC sniedz informāciju, vai Personas dati LDC tiek/ netiek apstrādāti kā arī gadījumā, ja Personas dati tiek apstrādāti - sniedz informāciju par apstrādāto Personas datu kopumu;
   • 10.1.3. nodrošina tiesības labot datus - balstoties uz Datu subjekta pamatotu pieprasījumu, LDC nodrošina tā Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
   • 10.1.4. nodrošina tiesības uz datu pārnesamību - LDC nodrošina Datu subjektam iespēju saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem lai, ja iespējams, nodotu šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam;
   • 10.1.5. nodrošina tiesības uz dzēšanu (tiesības ”tikt aizmirstam”) - Datu subjektam ir tiesības pieprasīt un LDC pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst Personas datus, ja Personas dati vairs nav nepieciešami vai izmantojami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti, ja Datu subjekts ir atsaucis savu piekrišanu Personas datu apstrādei un nav cita tiesiskā pamatojuma datu apstrādei, ja Datu subjekts ir iebildis datu apstrādei un pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma LDC atzīst, ka datu apstrādei nav tiesiskā pamata, ja Personas dati ir jādzēš saskaņā ar uz LDC attiecināmiem tiesību aktiem;
   • 10.1.6. nodrošina tiesības ierobežot apstrādi - Datu subjektam ir tiesības LDC pieprasīt uz laiku ierobežot Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. gadījumos, ja Datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos Personas datos un LDC nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei;
   • 10.1.7. nodrošina tiesības iebilst - Datu subjektam ir tiesības iebilst savu Personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz LDC leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem;
   • 10.1.8. nenodrošina tiesības uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu - Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Datu subjektu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu LDC līgumu ar Datu subjektu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar uz LDC attiecināmiem tiesību aktiem vai ja Datu subjekts ir devis savu nepārprotamu piekrišanu;
   • 10.1.9. nenodrošina tiesības atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei;
   • 10.1.10. nodrošina tiesības saņemt informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu - LDC bez nepamatotas kavēšanās Datu subjektam paziņo par tā Personas datu apstrādē konstatētu datu aizsardzības pārkāpumu, ja pārkāpums var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām.
  • 10.2. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības par LDC veikto Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

 • 11. Saziņa ar Datu subjektu:
  • 11.1. Ar Personas datu apstrādi saistītos jautājumos Datu subjekti un citas ieinteresētās personas var griezties pie LDC datu aizsardzības speciālista, rakstot uz LDC e-pastu datuaizsardziba@ldc.gov.lv, zvanot uz tālruņa numuru +371 67095025 vai nosūtot savu jautājumu uz LDC juridisko adresi Republikas laukums 2, LV-1010, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.
  • 11.2. Datu subjekta pieprasījumus, kas saistīti ar tā tiesību īstenošanu, LDC izvērtē un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot Datu subjektu par LDC veiktajām darbībām. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, tā izpildes laiks var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem. Šādā gadījumā LDC informē Datu subjektu par pieprasījuma izpildes pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
  • 11.3. Ja, izvērtējot Datu subjekta pieprasījumu, LDC secina, ka Datu subjekta pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, LDC, sniedzot Datu subjektam attiecīgu skaidrojumu, var pieprasīt saprātīgu samaksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pieprasītās darbības veikšanu, vai arī - atteikties izpildīt pieprasījumu.

 

 • 12. Citi noteikumi
  • 12.1. LDC Privātuma politika ir pieejama LDC tīmekļa vietnē www.ldc.gov.lv.
  • 12.2. LDC ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus Privātuma politikā, aktuālo versiju ievietojot LDC tīmekļa vietnē www.ldc.gov.lv LDC saglabā politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas LDC tīmekļa vietnes www.ldc.gov.lv apmeklētājiem.

 

 • 13. Ar drošību saistītie normatīvie akti:
Nr.p.k. Dokumenta izdošanas datums, veids, Nr. Nosaukums
1. 27.04.2016., Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
2. 21.06.2018., likums   Fizisko personu datu apstrādes likums
3. 28.10.2010., likums Informācijas tehnoloģiju drošības likums
4. 02.05.2002., likums Valsts informācijas sistēmu likums
5. 28.07.2015., MK. noteikumi Nr.442 Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām
6. LVS ISO/IEC 27002:2013 Informācijas tehnoloģija. Drošības metodika. Prakses kodekss informācijas drošības pārvaldībai

 

 • 14. LDC apstrādātās subjektu datu kategorijas:
Nr. p.k. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, paraksts
2. Personas kontaktinformācija Adrese, telefons/fakss, e-pasta adrese, pasta adrese
3. Datu subjekta kontaktpersonas dati Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, telefona numurs, amats
4. Datu subjekta dati Līguma numurs, reģistrēšanas datums, statuss
5. Sertificēto personu dati Sertifikāta numurs, izdošanas datums, darbības joma, statuss
6. Norēķinu dati Norēķinu sistēmas konta numurs (ja tāds ir), bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa
7. Sarunu ierakstu dati Datu subjekta tālruņu sarunu ieraksti, datums, laiks
8. Video un fotouzņēmumu dati Videonovērošana LDC objektos, ierakstīšanas datums, fotouzņēmumi
9. Pieejas dati sistēmām Datu subjektam piešķirtais lietotājvārds un viņa izveidotā parole
10. Novietnes atrašanās vietas dati Atrašanās adrese, ģeogrāfiskās koordinātes
11. Komunikācijas dati Ienākošā /izejošā saziņas, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss
12. Aptaujas dati Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
13. Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, pavadzīmes informācija
14. Tehniskie dati Sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, LDC informācijas sistēmu auditācijas pieraksti, IP adreses
15. Netiešie identifikatori Ganāmpulka numurs
Apmeklētāju skaits šodien : 1191   |   Pēdējās izmaiņas 21.09.2020. 09:24
informatīvais tālrunis
67027240