Dokumentu iesniegšanas kārtība Lauksaimniecības datu centrā (LDC)
Rakstveida iesniegumus, ierosinājumus un sūdzības var iesniegt:

LDC pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” (turpmāk – noteikumi Nr. 473).

Saskaņā ar Iesniegumu likumu Lauksaimniecības datu centrs:


Pamatojoties uz noteikumiem Nr. 473, Lauksaimniecības datu centrs pieņem elektroniskus dokumentus:


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:
Direktors un direktora vietnieks apmeklētājus pieņem pirmdienās pēc iepriekšējā pieraksta. Lūdzam pieteikties pa tālruni 67027241 vai rakstīt uz e-pastu ldc@ldc.gov.lv.