Privātuma politika

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Lauksaimniecības datu centrs kā personas datu pārzinis
(turpmāk tekstā – LDC) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
LDC kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010; tālrunis: +371 67027240; e-pasts: ldc@ldc.gov.lv.

LDC nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. LDC personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir iesaistīts personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams: datuaizsardziba@ldc.gov.lv

Darām Jums zināmu, ka LDC var izmainīt šo privātuma politiku, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un esiet iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2020. GADA 7. OKTOBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

LDC veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, pamatojoties uz juridisku pienākumu, kā arī sniedz virkni citus pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.

LDC apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem: 

 

LDC personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts), publisko tiesību funkciju veikšana (Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts) un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

LDC apstrādātās subjektu datu kategorijas:

Nr. p.k. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, paraksts
2. Personas kontaktinformācija Adrese, telefons/fakss, e-pasta adrese, pasta adrese
3. Fiziskas personas kontaktpersonas dati Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, telefona numurs, amats
4. Fiziskas personas dati Līguma numurs, reģistrēšanas datums, statuss
5. Sertificēto personu dati Sertifikāta numurs, izdošanas datums, darbības joma, statuss
6. Norēķinu dati Norēķinu sistēmas konta numurs (ja tāds ir), bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa
7. Sarunu ierakstu dati Fizisko personu tālruņu sarunu ieraksti, datums, laiks
8. Video un fotouzņēmumu dati Videonovērošana LDC objektos, ierakstīšanas datums, fotouzņēmumi
9. Pieejas dati sistēmām Fiziskai personai piešķirtais lietotājvārds un viņa izveidotā parole
10. Novietnes atrašanās vietas dati Atrašanās adrese, ģeogrāfiskās koordinātes
11. Komunikācijas dati Ienākošā /izejošā saziņas, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss
12. Aptaujas dati Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
13. Preces pirkuma dati Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, pavadzīmes informācija
14. Tehniskie dati Sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, LDC informācijas sistēmu auditācijas pieraksti, IP adreses
15. Netiešie identifikatori Ganāmpulka numurs

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu LDC, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot LDC.

Telefona sarunu audio ierakstu un videonovērošanas veikšana

LDC veic videonovērošanu ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma, tostarp LDC informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, aizsardzību.

Informācija par video novērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms video novērošanas zonas.

LDC veic telefona sarunu ierakstu saglabāšanu ar mērķi nodrošināt LDC sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Ierakstiem var piekļūt tikai LDC pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

LDC neizpauž trešajām personām fiziskas personas personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju par fizisku personu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:

 

  LDC personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos LDC veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LDC norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. 

Personas datu glabāšanas ilgums

LDC glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.