Apstiprināti ar 29.07.2020. Rīkojumu Nr. LDC 1-1/2020/21 - Par grozījumiem 25.05.2020. LDC direktora rīkojumā Nr. 1.1.1/2020/15.

Pamats: 2017.gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites un kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 4. punkts.