Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumiem Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem", no maksas par maksas pakalpojumiem:

  • informācijas izsniegšana no arhīva
  • informācijas sagatavošana un izsniegšana no datu bāzes
  • dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām
  1. atbrīvoti invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par trūcīgām atzītās privātpersonas, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai, ja dokuments privātpersonai ir pazudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.
  2. maksas apmēru par maksas pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja šo informāciju pieprasa represētās personas, aizbildņi un aizgādņi, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu.