Pārraudzība

Kopš 1991.gada Latvija ir atjaunojusi savu darbību Starptautiskajā dzīvnieku pārraudzības (ICAR) un vaislas buļļu ciltsvērtēšanas (INTERBULL) organizāciju sastāvā.

Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja ICAR ir nevalstiska organizācija, kas ieguvusi starptautisku atzinību dzīvnieku pārraudzības jomā (www.icar.org). ICAR mērķis ir sekmēt lopkopības nozares efektivitātes paaugstināšanu, uzlabojot dzīvnieku pārraudzības metožu izplatību un standartizēšanu.

ICAR galvenās funkcijas ir:

 1. izstrādāt vadlīnijas dzīvnieku identificēšanai, izcelšanās reģistrēšanai, produktivitātes noteikšanai un ciltsvērtību novērtēšanai;
 2. veicināt sadarbību starp organizācijām, valsts iestādēm un citiem nozares pārstāvjiem dzīvnieku pārraudzības un vērtēšanas jomā;
 3. veicināt pārraudzībā iegūto datu izmantošanu dzīvnieku vērtības noteikšanai;
 4. sekmēt iegūto datu interpretāciju praksē, publicējot rezultātus, kas iegūti pārraudzības un ciltsvērtību novērtēšanas rezultātā.

Lai iegūtu augstvērtīgus rādītājus un labus rezultātus no ganāmpulka, atražošanai jāizmanto tikai augstas klases, novērtēti vaislinieki. Vaislinieku novērtēšanai, ciltsvērtības aprēķināšanai un rezultātu publicēšanai tika izveidota organizācija Interbull, kura apkopo informāciju no visas pasaules par labākajiem vaislas buļļiem, kuri ir ieguvuši augstāko ciltsvērtības vērtējumu.

Latvija ir ieguldījusi daudz darba un līdzekļu, lai sakārtotu un izveidotu pārraudzības un dzīvnieku ciltsvērtēšanas sistēmu valstī, kas atbilst visiem starptautiskajiem standartiem un šis darbs arī tika novērtēts.

2024. gada 22. februārī  Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības komiteja (ICAR) ir pagarinājusi un paplašinājusi Latvijai piešķirto “Kvalitātes sertifikātu” šādās kategorijās:

 • Dzīvnieku identifikācija liellopiem un citām sugām (aitas, kazas)
 • Piena un Gaļas pārraudzība liellopiem
 • Piena un Gaļas pārraudzība citām sugām (aitas, kazas)
 • Produktivitātes novērtējums citām pazīmēm 
 • Ciltsvērtības novērtēšana
 • Ciltsgrāmatas kārtošana
 • Datu apstrāde
 • Ģenētiskais novērtējums liellopiem (Selekcijas indeksa aprēķins) 

"Kvalitātes sertifikāts" ir apliecinājums tam, ka Latvijā dzīvnieku identifikācija, pārraudzība un ciltsvērtību novērtēšana tiek veikta atbilstoši starptautiskajiem standartiem un uz patiesi iegūtiem kvalitatīviem datiem, kas apliecina, ka Latvija ir konkurētspējīga lopkopības jomā (www.icar.org).

Starptautiskais nolīgums par pārraudzības praksi

 1. Pirms uzsākt piena pārraudzību dzīvniekiem, ganāmpulkiem un novietnēm jābūt reģistrētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
 1. Pirms uzsākt gaļas pārraudzību dzīvniekiem, ganāmpulkiem un novietnēm jābūt reģistrētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
 2. Ganāmpulka īpašniekam (vai viņa pilnvarotajai personai), uzsākot pārraudzību, jāiesniedz Lauksaimniecības datu centrā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010) informācija par darba uzsākšanu sistēmā CILDA, norādot informāciju par ganāmpulka un novietnes numuru, pārraudzības metodi, pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numuru, izmantotajiem mērinstrumentiem un to verificēšanas datumu.
  Šo informāciju pārraugs var reģistrēt arī elektroniski pārraudzības sistēmā CILDA, tad iesniegt iesniegumu nav nepieciešams. Arī pārraudzības pārtraukšanu vai izmaiņas pārraudzības plānā (par: pārrauga maiņu, pārraudzības metodi, izmantotajiem mērinstrumentiem, pārraudzības uzdevuma saņemšanas veidu, u.c.) pārraugs var veikt sistēmā CILDA, bez iesnieguma iesniegšanas.
 3. Pārraugam jābūt derīgai apliecībai vai sertifikātam. Ar apliecību iespējams darboties tikai vienā ganāmpulkā. Ar nederīgu apliecību vai sertifikātu nedrīkst veikt pārraudzību, kā arī nebūs pieejas tiesību sistēmai CILDA. Pārrauga sertifikāts vai apliecība jāpagarina ik pēc 5 gadiem. Lauksaimniecības datu centrs automātiski pagarina apliecības vai sertifikāta termiņu (ja pārraugam LDC sistēmā ir reģistrētas 16 minimālās apmācību stundas, kas iegūtas 5 gadu laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas vai pēdējā apliecības vai sertifikāta pagarināšanas datuma).
 4. Lai pārraugs varētu darboties sistēmā CILDA, ir nepieciešama autorizēta pieeja. Ja pieejas nav, tad pārraugam jāiesniedz iesniegums Lauksaimniecības datu centram.
 5. Pārraudzības veikšanas metodika
  Pārraudzība jāveic atbilstoši liellopu gaļas pārraudzības metodikai (LGP metodika). Rādījumi, kas iegūti vai iesūtīti reģistrēšanai neatbilstoši LGP metodikā aprakstītajai kārtībai, nav uzskatāmi par pārraudzības rādījumiem un nav reģistrējami pārraudzības datu bāzē. Plašāk skatīt dokumentā „Darbs ar sistēmu CILDA (LGP metodika):
  Kā doties uz pārraudzības sistēmu CILDAAutorizācija LDC >”Uz lapas karti” > sadaļa Ciltsdarbs > CILDA

Pārraudzības sistēmas CILDA mācību materiāli

Pārraudzības sistēmas CILDA video pamācības:

Mērinstrumenti

Grupēšana

Gaļas pārraudzība

Rezultātu administrēšana

Atskaites

 1. Pirms uzsākt aitu pārraudzību Dzīvniekiem, ganāmpulkiem un novietnēm jābūt reģistrētiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26. marta noteikumiem Nr. 134 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
 2. Ganāmpulka īpašniekam (vai viņa pilnvarotajai personai), uzsākot pārraudzību, jāiesniedz Lauksaimniecības datu centrs (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010) iesniegums par pārraudzības darba uzsākšanu, norādot informāciju par ganāmpulka un novietnes numuru, pārraudzības metodi un veidu, pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numuru.

  Iesniegumu veidlapas var atrast sadaļā: Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība
  Iesniegumu var iesniegt sadaļā: Dokumentu iesniegšanas kārtība

  UZMANĪBU!
 3.  Tikai pēc pareizi aizpildīta iesnieguma saņemšanas, LDC nosūtīs kontroles lapas pārraudzības veikšanai.
 4. Ganāmpulka īpašniekam (vai viņa pilnvarotajai personai) jāinformē 'LDC' par izmaiņām, kas notikušas sakarā ar pārraudzības darba veikšanu, sagatavotā iesnieguma formā nosūtot informāciju par izmaiņām.

  ATGĀDINĀM !!! 
  Ganāmpulka kontroles veidlapas jāaizpilda un jāiesūta 'LDC' vismaz vienu reizi pārraudzības gadā (obligāti līdz nākošā pārraudzības gada 10. jūlijam). Pārraudzības gads sākas 1. jūlijā un beidzas nākamā gada 30. jūnijā. Kontroles lapas jāiesūta sekojošā secībā:

  1. Jēru kontroles lapa;
  2. Pieaugušo aitu kontroles lapa;
  3. Vaislas aitu kontroles lapa.

  Jēru kontroles lapa; Pieaugušo aitu kontroles lapa; Vaislas aitu kontroles lapa. Pie [B] metodes pārraudzību veic ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, ja attiecīgā persona ir saņēmusi apliecību aitu pārraudzības darba veikšanai vienā ganāmpulkā. Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz LDC aizpildītu pieteikuma veidlapu aitu pārraudzības uzsākšanai vai pārmaiņu paziņošanai.
 5. Aitu pārraudzības veikšana ganāmpulkā

Jaunāko piena šķirņu vaislas buļļu ciltsvērtības novērtējumu iespējams apskatīt mājas lapas publiskajā sadaļā "Ciltsdarbs/Ģenētiskais novērtējums", bet jaunākos piena šķirņu slaucamo govju ciltsvērtības indeksus iespējams apskatīt autorizētajā sadaļā "Ciltsdarbs/Dzīvnieki".

Informējam, ka 2015. gadā mainīta novērtēto ciltsvērtību ģenētiskā bāze, kurā iekļautas 2010. gadā dzimušās govis

Ciltsvērtību novērtēšanas grafiks 2023. gadā
Periods Publicēšanas datums
1. trimestris 21. aprīlis
2. trimestris 25. augusts
3. trimestris 15. decembris

Latvija PIRMO REIZI saņem vaislas buļļu INTERBULL starptautisko ģenētisko novērtējumu piena produktivitātes pazīmēm

Marta mēnesī (2007) Latvija izturēja piena šķirņu vaislas buļļu ģenētiskā novērtējuma pārbaudi piena produktivitātes pazīmēm INTERBULL organizācijā, kas ir starptautiskā vaislas buļļu novērtēšanas organizācija.

Maija mēnesī (2007) Latvijas vaislas buļļu ģenētiskais novērtējums piena produktivitātes pazīmēm pirmo reizi iekļauts oficiālā starptautiskā ģenētiskā novērtējuma iegūšanai.

Plašāku informāciju par INTERBULL organizāciju varat iegūt mājas lapā: www.interbull.org.

Latvija PIRMO REIZI saņem vaislas buļļu INTERBULL starptautisko ģenētisko novērtējumu somatisko šūnu skaita pazīmei

Informējam, ka janvāra mēnesī (2011) Latvija izturēja piena šķirņu vaislas buļļu ģenētiskā novērtējuma pārbaudi somatisko šūnu skaita pazīmei INTERBULL organizācijā, bet marta mēnesī (2011) Latvijas vaislas buļļu ģenētiskais novērtējums somatisko šūnu skaita pazīmei pirmo reizi tika iekļauts oficiālā starptautiskā ģenētiskā novērtējuma iegūšanai.

Semināra "Starptautiskais vaislas buļļu ģenētiskais novērtējums Latvijā" materiali