Šajā sadaļā pieejamas LDC speciālistu sagatavotās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Dzīvnieku, ganāmpulku, novietņu reģistrs

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 134 „ Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 12. punktu, vienam īpašniekam var būt tikai viens ganāmpulks un vienam ganāmpulkam var būt tikai viens īpašnieks. Tas nozīmē, ka fiziskajai personai reģistrētā ganāmpulka numurs nevar pāriet juridiskajai personai.

Ir jāreģistrē jauns ganāmpulks.

Krotālijas, kas pasūtītas vienam ganāmpulkam, nav iespējams izmantot cita ganāmpulka dzīvnieku apzīmēšanai. Lai krotālijas neietu zudumā, tās var izmantot attiecīgajā (fiziskās personas) ganāmpulkā, reģistrējot jaundzimušos dzīvniekus, un pēc tam pārvietot viņus uz jauno, juridiskās personas, ganāmpulku.

Personai, kurai nav reģistrēts ganāmpulks un/vai novietne, to visērtāk reģistrēt mobilajā lietotnē e-LDC.

Ja tas kādu iemeslu dēļ nav iespējams, jaunu ganāmpulku vai novietni reģistrē, autorizētajā sadaļā Iesniegumi pievienojot aizpildītu iesniegumu "Ganāmpulka kartīte" (Nr. 4,  Iesniegumu paraugi un aizpildīšanas kārtība) vai "Novietnes kartīte" (Nr.5).

Katram īpašniekam var piederēt tikai viens ganāmpulks, kurā var būt dažādi lauksaimniecības dzīvnieki – liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi, mājputni, bites, kažokzvēri, akvakultūras u.c.

Dzīvniekus var turēt kā savā, tā arī cita īpašnieka novietnē. Novietnei jābūt reģistrētai Datu centrā.

Jārēķinās, ka reģistrējot ganāmpulku un novietni klātienē LDC, maksa būs lielāka nekā tad, ja to darīsiet elektroniski!

Ganāmpulki, kuri izmanto LDC Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS), identifikācijas līdzekļus liellopiem, aitām, kazām un cūkām var pasūtīt LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā (skat. šeit)

Identifikācijas līdzekļus var pasūtīt arī pa telefonu. Pasūtot jāzina ganāmpulka numurs un informācija par pasūtījumu.

Ir iespēja izvēlēties pasūtījumu piegādi:

Identifikācijas līdzekļu pasūtījuma izpildes gaitai EZIS lietotāji var sekot autorizētajā sadaļā vai telefoniski darba dienās:


tel. +371 67095064,
mob. +371 26352914
mob. +371 28891636

Saskaņā ar 2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 134 „ Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 20., 29., 30. punktu,  ja mainās īpašnieks vai dzīvniekus (liellopi, aitas, kazas, cūkas, zirgi, bišu saimes, mājputni, kažokzvēri, citu sugu dzīvnieki) pārvieto starp novietnēmir jāreģistrē pārvietošana un/vai īpašnieka maiņa elektroniski vai jāaizpilda un jāiesniedz dzīvnieku pārvietošanas ziņojums iesnieguma veidā.

7 (septiņu) dienu laikā pēc notikuma informācija par dzīvnieku kustību jāreģistrē datu bāzē.

Ja īpašnieki datus ievada elektroniski, tas ir bezmaksas pakalpojums. Par notikumu ar dzīvniekiem reģistrēšanu no iesnieguma tiek iekasēta maksa atbilstoši cenrādim!

Konstatējot kļūdu 3 mēnešu laikā pēc datu ievades, lietotājam ir iespēja bez maksas un bez iesnieguma ziņojumu anulēt, ja dzīvniekam nav reģistrēts cits (vēlāks) notikums.

Novietnes žurnālā iespējams anulēt šādus notikumus:

 • Apzīmējām;
 • Atražoja;
 • Sākām/beidzām lecināšanu;
 • Kastrējām/sterilizējām;
 • Izslēdzām;
 • Izslēdzām neapzīmētu.

Anulēšanas piemēru skatīt video pamācībā Nr. 3.

Ja paši nevarat anulēt kļūdaino ziņojumu, tad jāraksta Datu centram iesniegums un precīzi jānorāda kļūda, kas jālabo. Datu labošana/anulēšana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LDC cenrādi. Apmaksu lūdzam veikt tikai pēc rēķina saņemšanas (rēķinu nosūtīsim uz norādīto e-pastu). Maksājuma mērķī būs jānorāda rēķina numurs.

EZIS lietotāji iesniegumu var nosūtīt autorizētajā sadaļā; skatīt video pamācību Nr. 23.

 

Liellopu pases ir nepieciešamas tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiek pārvietoti ārpus Latvijas teritorijas (eksportēti). Kopš 2011. gada Lauksaimniecības datu centrs liellopu pases izgatavo tikai pēc īpašnieka pieprasījuma. Ja ganāmpulka īpašnieks plāno dzīvnieku eksportu, viņš pasūta liellopu pases autorizētajā sadaļā – Novietnes žurnāls – Pasūtījumi.

Pasu izgatavošanas un nosūtīšanas izdevumus sedz īpašnieks saskaņā ar Datu centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Rēķins automātiski tiek sagatavots pasūtījuma beigās. Apmaksāt rēķinu var tiešsaistē maksājumu modulī vai vēlāk, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru.

Kā kļūt par autorizētu LDC lietotāju.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas iespējas:

Lauksaimniecības datu centra mājas lapas sadaļā Reģistri un statistika ir iespējams pārliecināties par reģistrētu dzīvnieku Dzīvnieku reģistrā, ievadot lodziņā dzīvnieka mikročipa numuru.

Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizējā reģistrācija ir maksas pakalpojums saskaņā ar LDC maksas pakalpojumu cenrādi, un reģistrācija iespējama tikai pie sertificēta veterinārārsta!

Mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, kuriem suns, kaķis vai sesks  ir jau reģistrēts vienotajā valsts reģistrā, notikumus piereģistrē bez maksas ar 

SVARĪGI: Jebkurš notikums ar mājas (istabas) dzīvnieku jāpaziņo 10 dienu laikā!

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks turpmāk e-pastā tiks informēts par katru reģistrēto notikumu ar savu mīluli un saņems atgādinājuma ziņojumu par vakcinācijas beigu termiņa tuvošanos.

 1. Sūtot aizpildītu veidlapu pa pastu - Republikas laukums 2, Rīgā LV-1010;

 2. Sūtot ar elektronisko parakstu aizpildītu veidlapu uz oficiālo Lauksaimniecības datu centra elektroniskā pasta adresi pasts@ldc.gov.lv;

 3. Izmantojot portāla www.latvija.gov.lv e-pakalpojumu "Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai eitanāzijas reģistrēšana";

Saite uz e-pakalpojumiem

Pārraudzība

Sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā var iegūt fiziska persona, kura atbilst šādām prasībām:

 • ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā);
 • ir saņemts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku snieguma pārbaudē un pārraudzībā, un to izsniegusi biedrība, organizācija vai persona, kurai ir atbilstošs sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā un vismaz 5 gadu profesionālā pieredze attiecīgajā darbības jomā.

Lai saņemtu sertifikātu, fiziska persona kārto pārbaudes testu Lauksaimniecības datu centrā (Republikas laukums 2,  3.stāvs, Rīga). Persona pārbaudes testa laikā sniedz rakstiskas atbildes uz 40 jautājumiem. Pārbaudes tests ir nokārtots, ja tajā sniegtas ne mazāk kā 36 pareizas atbildes (90 %).

Lai kārtotu pārbaudes testu, fiziska persona Lauksaimniecības datu centrā iesniedz:

 • iesniegumu (papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu),

Pieteikums sertifikāta saņemšanai

 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • organizācijas apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu.

Sertifikāta izsniegšana ir maksas pakalpojums (32 Euro, saskaņā ar cenrādi). Rēķins tiek izsūtīts pirms testa kārtošanas, kad no personas saņemti visi nepieciešamie dokumenti un izvērtēta to atbilstība.

 • Persona, kas ir saņēmusi sertifikātu/apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi 5 gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, piemēram, kursus, seminārus, vebinārus, konferences, vismaz 16 stundu apjomā katrā sertifikātā/apliecībā norādītajā darbības jomā.
 • Izglītības iestāde, biedrība, organizācija vai komersants (jeb kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētājs) 7 darbdienu laikā pēc personas apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, informē Lauksaimniecības datu centru par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.
 • Ja kādu iemeslu dēļ kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētājs 7 darbdienu laikā pēc personas apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma nav reģistrējis LDC datu bāzē iegūtās apmācību stundas, tad sazinieties ar šo mācību iestādi/organizētāju vai kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu kopijas iesniedziet LDC.
 • Ja persona kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus ir apmeklējusi ārpus Latvijas, tā 1 mēneša laikā pēc apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma iesniedz LDC kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Datu centrs 7 darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj sertifikātu/apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā.
 • Ja 5 gadu laikā (pēc kvalifikācijas iegūšanas datuma vai pēc iepriekšējā kvalifikācijas termiņa pagarinājuma sākuma datuma) vismaz 16 mācību stundu skaits ir reģistrēts LDC datu bāzē, tad sertifikāta/apliecības termiņš pagarināsies automātiski (uz 5 gadiem).

Plašākai informācijai skatīt MK noteikumus Nr. 116. Ministru kabineta noteikumi Nr.116
“Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju”.

Ja mēraparātu ved pārbaudīt uz kādu no iestādēm, ar kurām LDC ir līgums, tad nav nepieciešams ziņot atsevišķi. Ja mēraparātu ved pārbaudīt uz kādu citu iestādi, tad nepieciešams aizpildīt veidlapu - Iesniegums pārraudzības uzsākšanai, pārtraukšanai un izmaiņu paziņošanai (https://www.ldc.gov.lv/lv/media/955/download?attachment ), kur jāatzīmē izmaiņu paziņošana un jāieraksta informācija par mēraparāta pārbaudes datumu, un iesniegumu iesniedz Lauksaimniecības datu centram.

Jā, katrai sertificētai personai un personai ar apliecību nepieciešama parole uz sava vārda. Lai saņemtu paroli, pārraugam Datu centrā jāiesniedz iesniegums .

Iesnieguma veidlapa jāizprintē, jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Datu centram (iesniegumu aizpilda un paraksta pats pārraugs personīgi).

Dzīvnieku kustības ziņojumi - elektroniski

Jaunā kārtība jebkuras sugas dzīvnieku kustību ļauj ievadīt neatkarīgi no otras puses ziņojuma. Tas nozīmē, ka vairs nav jāievēro ziņošanas secība pārdevējs – pircējs (nosūtītājs – saņēmējs), bet arī dzīvnieku saņēmējs savu ziņojumu var ievadīt pirmais

 • Reģistrēt kustību var tikai attiecīgā ganāmpulka vai novietnes paraksttiesīgā persona, tai skaitā LDC reģistrēts pārvaldnieks (mantojuma aizgādnis), pilnvarotā persona, uzņēmuma amatpersona.
 • Katra darījumā iesaistītā puse reģistrē savu ziņojumu. Ja persona ir paraksttiesīga gan nosūtītāja, gan saņēmēja pusē, viņa reizē var atzīmēt visus 4 iespējamos notikumus.
  • Notikumi ir šādi:
   • Atsavināšana (pārdošana u.c.)
   • Iegādāšanās (pirkšana u.c.)
   • Izvešana no novietnes
   • Ievešana novietnē

Katrs no četriem  kustības notikumiem datu bāzē tiek uzskaitīts atsevišķi, līdz ar to katram tiek piešķirts savs ziņojuma numurs. Notikumi ir:

 • Atsavināšana (pārdošana u.c.)
 • Iegādāšanās (pirkšana u.c.)
 • Izvešana no novietnes
 • Ievešana novietnē
 • Autorizētajā sadaļā “Novietnes žurnāls” jāizvēlas dzīvnieku suga, jānospiež poga Kustība, jāatzīmē, ko tieši vēlas paziņot: tikai izvešanu no novietnes; izvešanu un atsavināšanu; tikai ievešanu novietnē; ievešanu un iegādāšanos, – pēc tam jāaizpilda pārējie nepieciešamie lauki.  Pārvietojoties pa ievadlaukiem (taustiņš Enter vai Tab), logā Instrukcijas parādās skaidrojums par konkrēto lauku.
 • Obligāti aizpildāmie ievadlauki atzīmēti ar *.
 • Jā, pircējam ir iespēja paziņot dzīvnieku iegādi un ievešanu novietnē neatkarīgi no tā, vai pārdevējs ir iesniedzis savu ziņojumu. Kustība starp novietnēm tiks reģistrēta.
 • Jāņem vērā, ka dzīvnieki joprojām piederēs vecajam īpašniekam, kamēr viņš nebūs paziņojis atsavināšanu! Nosūtītājam (pārdevējam) “Novietnes žurnālā” sadaļa “Nepabeigtie ziņojumi” būs sarkanā krāsā ar atgādinājumu par nepabeigtu kustību.

Var paziņot visus minētos notikumus, tai skaitā izvešanu uz citu novietni. Reģistrējot atnešanos, jāņem vērā, ka jaundzimušais pēcnācējs jāapzīmē ar tā ganāmpulka krotālijām, kuram pieder māte.

 • Jānoskaidro ne tikai otra īpašnieka novietnes un ganāmpulka numurs, bet arī vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums un novietnes adrese. Šie dati tiks atspoguļoti ievadformas labajā pusē un tie noteikti jāsalīdzina.
 • Novietnes numuru nedrīkst atvasināt no ganāmpulka numura (un otrādi). Tāpēc vienmēr ir jāpārliecinās par ievadīto datu pareizību.
 • Nepabeigtās kustības ziņojumus var apskatīt “Novietnes žurnālā”, izvēloties attiecīgo (savu) novietni un ganāmpulku. Cilne “Nepabeigtie ziņojumi” tiek iekrāsota sarkana, ja ir kaut vai viens nepabeigts ziņojums.
 • Pircējam vispirms jāatver ziņojums par iegādāšanos, uzspiežot uz ziņojuma numura, jāpārbauda informācija un, ja viss ir pareizi, tad jāapstiprina šis ziņojums. Pēc tam tāpat apstiprina arī ievešanas novietnē ziņojumu.
 • Ja ir nepabeigti ziņojumi, tad notikumi jāreģistrē, apstiprinot tos, nevis ievadot no jauna – šajā gadījumā abu pušu ziņojumi var nesatikties, un radīsies jauni nepabeigti ziņojumi, nu jau abām pusēm!

Nē, lai kustības reģistrācija būtu pilnībā pabeigta, ir nepieciešami abu pušu ziņojumi.

 • Jāpārliecinās, vai norādīts pareizs:
  • Izejošās novietnes numurs
  • Pārvietošanas datums un laiks
  • Dzīvnieka numurs
 • Jāpārbauda, vai ir paziņota dzīvnieka ievešana šajā novietnē; ja nav, jāsakārto dzīvnieka iepriekšējās kustības dati.
 • Jāpārliecinās, vai norādīts pareizs:
  • Atsavināšanas (sākuma) ganāmpulka numurs
  • Īpašnieka maiņas datums un laiks
  • Dzīvnieka numurs
 • Jāpārbauda, vai ir paziņota dzīvnieka iegādāšanās ganāmpulkā; ja nav, jāsakārto dzīvnieka iepriekšējās īpašnieka maiņas dati.
 • Datus labo vai anulē LDC darbinieks uz iesnieguma pamata.
 • Ja kļūdaino ziņojumu ir apstiprinājusi arī otra puse, tad iesniegumu raksta abi īpašnieki. Datu labošana/anulēšana uz iesnieguma pamata ir maksas pakalpojums.

 

Iesniegumu veidlapas kustības ziņojumiem

 • Lai paziņotu dzīvnieku kustību, jāaizpilda iesnieguma veidlapa Nr. 14
 • Katra darījumā iesaistītā puse aizpilda savu ziņojuma iesniegumu, atzīmējot attiecīgo notikumu.

 • Tas jādara attiecīgā ganāmpulka vai novietnes paraksttiesīgajai personai (tai skaitā LDC reģistrētam pārvaldniekam (mantojuma aizgādnim), pilnvarotai personai, uzņēmuma amatpersonai).
 • Katra darījumā iesaistītā puse aizpilda savu ziņojuma iesniegumu, atzīmējot attiecīgo notikumu.
 • Izmantot drīkst, tomēr iesakām izmantot jauno, izdrukājamo kustības iesnieguma veidlapu. Vecajā deklarācijā iedrukātais B sērijas numurs nenozīmē ziņojuma numuru – katram notikumam pēc dokumenta ievades tiek piešķirts savs ziņojuma numurs.
  • Notikumi ir:
   • Atsavināšana (pārdošana u.c.)
   • Iegādāšanās (pirkšana u.c.)
   • Izvešana no novietnes
   • Ievešana novietnē
 • Jānoskaidro ne tikai otra īpašnieka novietnes un ganāmpulka numurs, bet arī vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums un novietnes adrese.
 • Novietnes numuru nedrīkst atvasināt no ganāmpulka numura (un otrādi).

Saskaņā ar LDC cenrādi datu ievade, ja to dara Datu centra speciālisti no iesniegumu veidlapām, ir maksas pakalpojums!

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālr. 67095065, 67095062 vai 26352914