Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu. (Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 7.punkts)

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma – apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu. (Trauksmes celšanas likuma 3.panta trešā daļa).

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par kādu no sekojošiem sabiedrības interešu apdraudējumiem:

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana; 
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • korupcija, krāpšana, valsts finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana;
 • publisko iepirkumu, finanšu un kapitāla tirgus, konkurences pārkāpumi;
 • sabiedrības veselības un pārtikas drošības, vides, būvniecības, darba drošības pārkāpumi;
 • sabiedriskās kārtības un cilvēktiesību pārkāpumi.

Lauksaimniecības datu centrā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

 1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-pasta adresi trauksme@ldc.gov.lv;
 2. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu uz e-adresi un oficiālo e-pasta adresi pasts@ldc.gov.lv
 3. sūtot pasta sūtījumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”
 4. iesniedzot klātienē – Lauksaimniecības datu centrā 3.stāvā, 327.kabinetā LDC kontaktpersonai, atstājot ziņojumu ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”
 5. ievietojot to slēdzamā pastkastītē ar uzrakstu „Lauksaimniecības datu centrs”, kas izvietota Zemkopības ministrijas ēkas 1.stāvā. 

Lauksaimniecības datu centrs aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejupielādēt sadaļas beigās 

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz Lauksaimniecības datu centra kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Finanšu un administratīvā departamenta direktore Jeļena Martovicka, tālr.: +371 67095023, e-pasts: Jelena.Martovicka@ldc.gov.lv

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.