Informācija par Lauksaimniecības datu centra amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro):

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 

Budžeta tāme