Atbildīgā struktūrvienība:

Finanšu un administratīvais departaments

Administratīvā nodaļa

Izstrādāja:

Administratīvās nodaļas vadītāja Solvita Sondore-Rožeka

*paraksts

(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Saskaņoja:

Finanšu un administratīvā departamenta direktore

Jeļena Martovicka

*paraksts

(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Apstiprināts:

 ar 27.02.2024. LDC direktora rīkojumu Nr.1.1.1./2024/3

Lauksaimniecības datu centra

Ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

21.11.2018. MK ieteikumiem Nr.1

(prot. Nr. 53 2. §)

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) Ētikas kodekss (turpmāk – Kodekss) nosaka LDC profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, kurus ievēro ierēdņi un darbinieki (turpmāk – nodarbinātie/-ais).

2. LDC nodarbinātais savā darbībā ievēro Ētikas kodeksu. Situācijās, kuras nav minētas šajā Kodeksā, nodarbinātais rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības un morāles normām.

3. Ētikas kodeksa mērķis ir veicināt vienotu izpratni par vērtībām un uz tām balstītiem ētikas pamatprincipiem, kā arī tiem atbilstošu rīcību, sekmējot labu pārvaldību un vairojot sabiedrības uzticēšanos.

4. Ētikas kodeksa uzvedības un rīcības pamatprincipi ir jāievēro ikvienam nodarbinātajam attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību, ne tikai atrodoties darba vietā, bet arī darba braucienos, darba un mācību komandējumos, kā arī kvalifikācijas celšanas laikā.

II. Vērtības un ētikas pamatprincipi

5. Nodarbinātais ievēro šādus vērtībās balstītus ētikas pamatprincipus:

    5.1. profesionalitāte un efektivitāte:

        5.1.1. izmanto un attīsta LDC nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas, pārņem nozares un privātā sektora labo praksi un starptautisko pieredzi;

        5.1.2. ir mērķtiecīgs un orientēts uz rezultātu;

        5.1.3. strādā efektīvi, izvirzīto mērķi un kvalitatīvu rezultātu sasniedzot ar iespējami maziem resursiem;

        5.1.4. rīcība, lēmumi un viedokļi ir pamatoti un izsvērti, balstīti situācijas analīzē, objektīvos faktos un datos;

        5.1.5. ir atvērts pārmaiņām un iesaistās jaunu pieeju un inovāciju izmantošanā valsts pārvaldē;

        5.1.6. tiecas uz klientu izcilu apkalpošanu, lai ikkatrs saskarsmē ar LDC būtu apmierināts ar saņemto pakalpojumu;

        5.1.7. tiecas mazināt administratīvo slogu un ievērot principu "konsultē vispirms";

    5.2. godprātība:

        5.2.1. savus pienākumus pilda godprātīgi – godīgi, atklāti un patstāvīgi, ievērojot likumus, ētikas normas un citas saistošas prasības;

        5.2.2. pildot pienākumus, ievēro objektivitāti un neitralitāti (profesionālo neatkarību). Atturas no darbībām, kuru dēļ nodarbinātā vai LDC godprātība, objektivitāte vai neitralitāte var tikt apšaubīta;

        5.2.3. nepieļauj nonākšanu interešu konflikta situācijā un laikus informē par personiskām interesēm vai citiem apstākļiem, kas var radīt personīgu ieinteresētību un traucēt godprātīgai pienākumu veikšanai;

        5.2.4. saskaņā ar LDC noteikto trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību informē (ceļ trauksmi) par iespējamiem pārkāpumiem, kurus novēro, pildot pienākumus.

        5.2.5. neatkarīgi no piederības kādai politiskai vai profesionālai organizācijai neitrāli izturas pret ikvienu personu;

        5.2.6. atbildīgi izturas pret darbā iegūtu ar likumu aizsargātu informāciju un izmanto to tikai darba vajadzībām;

    5.3. atbildība:

        5.3.1. pienākumus pilda atbildīgi un rūpīgi, apzinoties, ka ar savu darbību ietekmē kopīgo valsts pārvaldes darba rezultātu;

        5.3.2. spēj pieņemt skaidrus un pamatotus lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;

        5.3.3. nodrošina lietderīgu, saimnieciski izdevīgu, produktīvu, efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu darbību;

        5.3.4. pārdomāti, pamatoti un taupīgi rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu, valsts mantu un resursiem;

        5.3.5. spēj atzīt savas kļūdas, labot tās, uzņemties atbildību par tām;

    5.4. darbs sabiedrības labā:

        5.4.1. rīkojas sabiedrības interesēs, panākot iespējami lielu labumu valstij un sabiedrībai;

        5.4.2. orientējas uz cilvēku, apliecinot izpratni par iedzīvotāju (lietotāju, klientu) vajadzībām un iespējām, ievēro privātpersonu tiesības un tiesiskās intereses;

        5.4.3. pildot pienākumus, ievēro tiesiskuma un politiskās neitralitātes principu, kā arī pamatojas uz profesionāliem kritērijiem neatkarīgi no savas politiskās pārliecības;

        5.4.4. pildot pienākumus, ievēro visu sabiedrības locekļu līdztiesīgumu, kā arī taisnīguma principu, rodot taisnīgus un samērīgus risinājumus;

        5.4.5. veido sadarbībā, uzticībā un savstarpējā cieņā balstītas attiecības ar privātpersonām;

    5.5. valsts ilgtspēja un sabiedrības labklājība:

        5.5.1. ar savu darbu sekmē valsts ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības labklājību;

        5.5.2. ņem vērā un prasmīgi līdzsvaro dažādu iesaistīto pušu, nozares un valsts kopējās intereses;

        5.5.3. veido pārdomātu un paredzamu valsts politiku nozarē un tiesisko regulējumu, vispusīgi izvērtējot ieguvumus, riskus un piemērošanu praksē;

        5.5.4. domā stratēģiski un elastīgi, spēj pielāgoties pārmaiņām sabiedrībā un globālajiem procesiem;

        5.5.5. sekmē Latvijas vērtību un tradīciju ievērošanu;

        5.5.6. uzkrāj zināšanas, mērķtiecīgi popularizē tās, īpaši to personu vidū, kurām tās visvairāk nepieciešamas;

    5.6. atklāta un sabiedrībai pieejama valsts pārvalde:

        5.6.1. iesaistās, lai sabiedrībai ir viegli pieejama vispusīga, aktuāla un viegli uztverama informācija par valsts pārvaldes darbu. Skaidro iecerētās darbības, pieņemto lēmumu būtību un ieguvumus no tiem;

        5.6.2. izvērtē, kāda LDC rīcībā esoša vai tās radīta informācija būtu nozīmīga sabiedrībai, ierosina un sekmē šādas informācijas vispārpieejamības nodrošināšanu, vēlams, atvērto datu formā;

        5.6.3. plāno un nodrošina efektīvu sabiedrības līdzdalību LDC darbā un lēmumu pieņemšanā. Laikus apzina ieinteresētās puses un izmanto piemērotas iesaistes formas un metodes, dodot iespēju paust viedokli un ietekmēt lēmumus, kā arī nodrošina atgriezenisko saiti, izvērtējot līdzdalības rezultātus;

        5.6.4. pastāvīgi vērtē privātpersonu pieredzi, izzina un ņem vērā viņu vajadzības;

    5.7. sadarbība valsts pārvaldē:

        5.7.1. darbu valsts pārvaldē veic kā kopīgos mērķos balstītu komandas darbu, kas ietver saliedētību un saskaņotu rīcību;

        5.7.2. veido cieņā un koleģialitātē balstītas attiecības ar citiem nodarbinātajiem un iestādēm, izrāda iniciatīvu un elastību;

        5.7.3. ir atklāts pret citiem nodarbinātajiem un citām iestādēm, veicina savstarpēju komunikāciju un informācijas apmaiņu;

        5.7.4. iesaistās jautājumu risināšanā, kas skar vairākas struktūrvienības, iestādes vai nozares, ir atvērts sadarbības iniciatīvām ar citu jomu speciālistiem. 6. Papildus 5. punktā minētajiem pamatprincipiem LDC struktūrvienību vadītāji:

    6.1. veicina nodarbināto izpratni par valsts pārvaldes vērtībām un ētisku rīcību;

    6.2. vienmēr rīkojas saskaņā ar tām prasībām, kuras pats izvirza padotajiem;

    6.3. skaidri formulē iestādes vai struktūrvienības darbības mērķus un prioritātes, kā arī attiecīgi struktūrvienības sasaisti ar iestādes mērķiem;

    6.4. spēj definēt un pārvērst darbībā iestādes vai nozares attīstības stratēģisko vīziju un organizē iestādes vai struktūrvienības darbu tā, lai tiktu sasniegts plānotais rezultāts;

    6.5. veicina nodarbināto izpratni par iestādes un valsts pārvaldes misiju, mobilizē tos kopīgo interešu labā un veicina savstarpēju uzticību;

    6.6. veido darba vidi, kas balstīta atklātībā, līdzdalībā, profesionalitātē un cieņpilnā un vienlīdzīgā attieksmē;

    6.7. veicina nodarbināto iesaistīšanos iestādes attīstībā, sekmē viņu profesionālo izaugsmi un iniciatīvu, ieinteresētību pienākumu veikšanā un snieguma pilnveidošanā;

    6.8. veicina profesionālo zināšanu pēctecību, jaunu nodarbināto ievadīšanu darbā un viņu attīstību;

    6.9. kritiku par nodarbinātā darbu izsaka individuāli, to pamatojot. Izsakot pozitīvu novērtējumu komandas darbam, uzsver sadarbības nozīmi kopīgu mērķu sasniegšanā;

    6.10. pastāvīgi pilnveido LDC iekšējās kontroles sistēmu, darba vidi un darba procesus tā, lai mazinātu iespējamos pārkāpumus un celtu iestādes darba efektivitāti;

    6.11. regulāri izvērtē darbību, nodarbināto iesaisti un klientu apmierinātību, lai pastāvīgi uzlabotu valsts pārvaldes darbu. 7. Papildus 5.punktā minētajiem pamatprincipiem nodarbinātie ievēro šādus uzvedības noteikumus:

    7.1. saskarsmē ar kolēģiem nav augstprātīgs un autoritārs, uzklausa un ciena citu viedokli, izvērtē iespējas to izmantot LDC labā, lai uzlabotu darbu;

    7.2. nepieļauj kolēģu goda un cieņas aizskaršanu;

    7.3. ir laipns, pieklājīgs, nelieto aizskarošas piezīmes, izteicienus un žestus;

    7.4. sadarbojas ar kolēģiem un neizmanto ļaunprātīgi kolēģu uzticēšanos;

    7.5. ārpus darba laika izvēlas tādu uzvedības stilu, lai sabiedrībā neradītu šaubas par spējām objektīvi un godprātīgi veikt profesionālos pienākumus;

    7.6. ir lojāls Latvijas valstij, kopj savu runu un valsts valodas prasmi, nelieto izteicienus un neatbalsta tādu rīcību, ko var uztvert kā aicinājumu uz prettiesisku rīcību;

    7.7. ir lojāls LDC, saskarsmē rūpējas par LDC reputāciju;

    7.8. ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas un higiēnu;

    7.9. rīkojas saudzīgi un akurāti ar LDC materiālajām vērtībām (inventāru, pamatlīdzekļiem un materiāliem).

III. Noteikumi saziņā ar interešu pārstāvjiem

8. Saziņā ar interešu pārstāvi (privātpersonu, kura savās vai citu privātpersonu interesēs sazinās ar nodarbināto vai LDC, lai ietekmētu lēmumu izstrādi vai pieņemšanu, un šī saziņa neizriet no normatīvajos aktos noteiktajām lēmumprojektu saskaņošanas un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas procedūrām) nodarbinātais ievēro atklātības, vienlīdzības un godprātības principu.

9. Visiem interešu pārstāvjiem nodrošina godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties, saņemt informāciju un sazināties ar LDC un nodarbinātajiem.

10. Nodarbinātais informē tiešo vadītāju un LDC direktoru par paredzamo tikšanos ar interešu pārstāvi vai jau notikušu tikšanos ar interešu pārstāvi, kā arī dara zināmu informāciju, kas saņemta no interešu pārstāvja (pielikums Nr.1)

11. LDC nodrošina atklātību gan saziņā ar interešu pārstāvjiem, gan arī sniedzot informāciju par tiem, ar kuriem notikusi saziņa, – kādu personu intereses viņi pārstāv, viņu izteiktajiem priekšlikumiem un kādā veidā tie ņemti vērā.

12. Ja lēmuma izstrādē vai pieņemšanā ir ņemts vērā interešu pārstāvja priekšlikums, to norāda ar šo lēmumu saistītajā dokumentā (piemēram, anotācijā, izziņā, pavadvēstulē).

13. Nodarbinātais var atteikt saziņu ar interešu pārstāvi, kurš nav reģistrējies Uzņēmumu reģistra reģistrā, bet kuram ir pienākums reģistrēties saskaņā ar 13.10.2022. “Interešu pārstāvības atklātības likumu”.

14. Nodarbinātajam aizliegts:

14.1. neievērojot vienlīdzības principu nodrošināt kādam īpašas priekšrocības;

14.2. pieņemt dāvanas, viesmīlības piedāvājumus un citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām;

14.3. maldināt interešu pārstāvi, tostarp, radot iespaidu par iespējām viņam nodrošināt īpašas priekšrocības, lai sazinātos ar augstākām amatpersonām vai ietekmēt šo amatpersonu lēmumus un rīcību;

14.4. lūgt interešu pārstāvi ziedot LDC vai citādi materiāli atbalstīt iestādi vai nodarbinātos;

14.5. būt par interešu pārstāvi lietās, kurās viņš pats ir iesaistīts kā iestādes pārstāvis.

IV. Rīcība ārpus amata vai darba pienākumu pildīšanas

15. Ar amata vai darba pienākumiem nesaistītas darbības (piemēram, papildu darbs, studijas, dalība biedrībā) nodarbinātais veic tā, lai tas netraucētu amata vai darba pienākumu veikšanai.

16. Ārpus amata vai darba pienākumu pildīšanas nodarbinātais rīkojas tā, lai nemazinātu LDC reputāciju un uzticēšanos tai.

17. Nodarbinātais arī kā privātpersona izturas godprātīgi, ievērojot likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

18. Nodarbinātais neatsaucas uz savu amatu vai darbavietu, lai īstenotu savas intereses ar amata vai darba pienākumu pildīšanu nesaistītās situācijās un tādējādi gūtu kādas priekšrocības.

19. Paužot viedokli ārpus amata vai darba pienākumu pildīšanas, tai skaitā sociālajos tīklos, nodarbinātais tiecas sniegt pārbaudītu informāciju par LDC un izteikties cieņpilni, veicinot izpratni par LDC lomu un darbu.

V. Vērtību un ētikas pamatprincipu ieviešana

20. LDC uzdevums ir sekmēt godprātīgas un atvērtas iekšējās vides veidošanos. LDC veicina nodarbināto izpratni par LDC un valsts pārvaldes vērtībām un viņiem saistošām ētikas prasībām, kā arī tām atbilstošu rīcību.

21. LDC tiek izveidota ētikas komisija, kura izskata sūdzības un iesniegumus par nodarbināto rīcību, kas neatbilst Ētikas kodeksa normām.

22. Ja nodarbinātajam rodas šaubas par iecerētās rīcības atbilstību šim Kodeksam vai citām viņam saistošām ētikas prasībām, viņš var konsultēties ar tiešo vadītāju, LDC direktoru vai ētikas komisiju.

23. Ja nodarbinātajam vai sabiedrības pārstāvim ir pamats uzskatīt, ka kāda nodarbinātā rīcība neatbilst šim Ētikas kodeksam, par to informē LDC direktoru, augstāku amatpersonu vai ētikas komisiju. Nodarbinātā rīcības atbilstību šim Kodeksam var uzdot izvērtēt iestādes ētikas komisijai vai lemt par disciplinārlietas ierosināšanu.

24. Katrs LDC nodarbinātais ir atbildīgs par Ētikas kodeksa normu ievērošanu.

25. LDC nodrošina, ka informācija par LDC profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipiem, kas jāievēro nodarbinātajiem, ir publiski pieejama.

Pielikums Nr. 1

Ētikas kodeksam

Interešu pārstāvības reģistrs

Tikšanās datums

LDC nodarbinātā vārds, uzvārds, amats

Interešu pārstāvja vārds, uzvārds

Kā interesēs veic pārstāvību

Pārrunātais jautājums/sniegtais priekšlikums