ES regulas

Komisijas regula (ES) nr. 611/2013
Par pasākumiem, kas piemērojami paziņošanai par personas datu aizsardzības pārkāpumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/58/EK par privātumu un elektronisko komunikāciju

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)
Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2002/58/EK
Par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)

Likumi

Fizisko personu datu apstrādes likums

Elektronisko sakaru likums

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums

Informācijas tehnoloģiju drošības likums

Valsts informācijas sistēmu likums

MK noteikumi

MK noteikumi Nr. 442
Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām