LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS
Republikas laukums 2, Rīga. LV-1010,
Tālr.: +371 67027241,
E-pasts: pasts@ldc.gov.lv,
http://www.ldc.gov.lv

Notikumu reģistrēšana un ziņošana par lauksaimniecības dzīvniekiem
Likumdošana – 26.03.2019. MK noteikumi Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība".

Apzīmēšana

Suga Apzīmēšanas termiņš
Liellops 20 dienu laikā pēc dzimšanas
Kaza 30 dienu laikā pēc dzimšanas
Aita 30 dienu laikā pēc dzimšanas
* Zirgs līdz 6 mēnešu vecumam

MK noteikumu Nr. 134 punkts 47 – jaundzimušos teļus, kā arī liellopus, kas ievesti no valsts, kura nav ES dalībvalsts (ja tos ieved audzēšanai, nevis kaušanai), 20 dienu laikā pēc teļa piedzimšanas vai liellopa ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.
Punkts 59 – ja aitu vai kazu izved uz citu ES dalībvalsti, dzīvnieku pirms izvešanas apzīmē ar elektronisko krotāliju, iestiprinot to kreisajā ausī.

ID līdzekļu (krotāliju) pasūtīšana

Suga Apzīmēšanas līdzekļu (krotāliju) pasūtīšanas veids
Liellops Elektroniski, pa tālruni
Kaza Elektroniski, pa tālruni
Aita Elektroniski, pa tālruni

Zirgu apzīmēšana

 1. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot transponderu, un vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti;
 2. Zirga pasi izsniedz Datu centrs 14 dienu laikā pēc zirga reģistrācijas kartītes saņemšanas;
 3. Ja zirga pase nozaudēta un zirgu iespējams identificēt, Datu centrs izsniedz zirga pases dublikātu pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma saņemšanas. Iesniegumam jāpievieno zirgu vērtēšanas eksperta vai praktizējoša veterinārārsta atzinums par dzīvnieka identifikāciju pēc transpondera numura vai pazīmju apraksta;
 4. Ja zirga pase nozaudēta vai kumeļš nav apzīmēts līdz sešu mēnešu vecumam un zirgu nav iespējams identificēt, Datu centrs pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma un tam pievienotas aizpildītas zirga reģistrācijas kartītes saņemšanas, izsniedz identifikācijas dokumentu, kas aizstāj zirga pasi.

Notikumi, ziņošanas veidi un termiņi

Notikums Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Atnešanās Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no notikuma vai reizē ar apzīmēšanas ziņojumu
Apzīmēšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no notikuma
Aborts/ nedzīvs pēcnācējs Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no notikuma
Lecināšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no lecināšanas perioda sākuma datuma
Sēklošana Elektroniski – ievada sēklotāji 7 dienu laikā no notikuma
**Dzīvnieku kustība
(pārvietošana no/uz /starp novietnēm/ganāmpulkiem)
Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no notikuma
Kastrēšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no notikuma
*Nokauto, nobeigušos, bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku izslēgšana Elektroniski, Papīra formā 7 dienu laikā no notikuma
Neapzīmēto nokauto, nobeigušos, bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku izslēgšana Elektroniski
Papīra formā
7 dienu laikā no notikuma

* Ja dzīvnieks atdots uz kautuvi, īpašniekam notikums nav jāziņo.
** Ja dzīvnieks atdots nobeigušos dzīvnieku savācējuzņēmumiem (utilizācijai), īpašniekam notikums ir jāziņo 7 dienu laikā.

Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš Piezīmes
Ikmēneša cūku kustības kopsavilkums Elektroniski,
Papīra formā
iesniedz līdz 10. datumam par iepriekšējo mēnesi  
Cūku pašpatēriņa kopsavilkums Elektroniski,
Papīra formā
mēneša laikā pēc cūku pirmreizējās ievietošanas novietnē vai kaušanas/nobeigšanās, un turpmāk reizi pusgadā līdz 31. janvārim un 31. jūlijam Tikai audzēšanai pašu uzturam.
Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Pārskats par bišu saimēm Elektroniski, Papīra formā 2 reizes gadā ar datiem uz 1. maiju un 1.novembri, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā*

* Jāņem vērā, ka  gadījumā,  ja  pēc  paziņotā  atskaites  datuma  ir  bijušas izmaiņas Bišu  saimju skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat bites, tad, norādot jaunu atskaites datumu, obligāti jāaktualizē Bišu  saimju skaits visās novietnēs.

Ziņojuma forma Ziņošanas veids Notikuma ziņošanas termiņš
Pārskats par stāvokli ganāmpulka novietnē Elektroniski, Papīra formā 2 reizes gadā ar datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju, dati jāpaziņo attiecīgā mēneša laikā*

* Jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc paziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas Trušu, Kažokzvēru, Mājputnu, Savvaļas dzīvnieku, Akvakultūras dzīvnieku skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā turat trušus, mājputnus, savvaļas dzīvniekus, kažokzvērus, akvakultūras, tad, norādot jaunu atskaites datumu, obligāti jāaktualizē dzīvnieku skaits visās novietnēs.

Informāciju var paziņot iesniedzot:

 1. Iesniegumu, kurā norādīts informācijas saturs, kas ir jāreģistrē, jāpapildina vai jālabo;
 2. Veidlapu formas

*Veidlapas izdrukai ir pieejamas LDC mājas lapā sadaļā Veidlapu paraugi un aizpildīšanas kārtība

Ar 2015. gadu LDC veic pārbaudes uz vietas saimniecībās par dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas noteikumu ievērošanu par katru dzīvnieku. Pārbaudes laikā lauksaimniekam pēc LDC speciālista pieprasījuma jānodrošina visa nepieciešamā informācija par lauksaimniecības dzīvnieka izcelsmi, apzīmēšanu, reģistrēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem.
Pārbaudē uz vietas saimniecībā pārbaudīs:

 • Dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļus;
 • Pārvietošanas dokumentus;
 • Elektroniski vai papīra formā uzturēto novietnes dzīvnieku reģistru (žurnālu), kurā informāciju par notikumiem ar dzīvniekiem atjauno septiņu dienu laikā.
  Novietnes dzīvnieku reģistru papīra formā var neveidot, ja ganāmpulka īpašnieks ar Datu centru ir noslēdzis līgumu/iesniegumu par datu ievadi un tiek izpildīta MK noteikumu Nr. 134 17. punktā minētās informācijas reģistrēšana Datu centra elektroniskās ziņošanas sistēmā.
 • Slaucamām govīm – piena realizācijas un izmantošanas datu uzskaiti.

Atgādinām, ka dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnes dzīvnieku reģistrā ierakstīto informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas.
Informējam, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 126 ”Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, jebkurš lauksaimnieks, kurš iesniedzis pieteikumu LAD uz tiešajiem maksājumiem, var tikt izraudzīts pārbaudēm uz vietas saimniecībā.