EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1012 ,(2016. gada 8. jūnijs) par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā (“Dzīvnieku audzēšanas regula”) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Direktīvās 77/504/EEK un 90/425/EEK;

Direktīva 77/504/EEK

Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvas 2009/157/EEK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem.

 

 

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1612 (2016. gada 8. septembris), ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam