Ministru kabineta noteikumi Nr. 266
Rīgā 2020. gada 5. maijā (prot. Nr. 30 27. §)
Lauksaimniecības datu centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – centrs) ir zemkopības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Zemkopības ministrs centra pakļautību īsteno ar Zemkopības ministrijas starpniecību.

2. Centra darbības mērķis ir atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei nodrošināt vienotu valsts informācijas sistēmu "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" (turpmāk – vienotā informācijas sistēma), lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē īstenojot vienotu, vienkāršotu un elastīgu uzraudzību un izsekojamību, lai saglabātu sabiedrības veselību un nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības un zivsaimniecības nozari, dzīvniekiem, ciltsdarbu un dzīvnieku veselību (veterināriju) atbilstoši attiecīgo jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.2. nodrošināt centra pārziņā esošās vienotās informācijas sistēmas attīstīšanu un uzturēšanu, informācijas un tehnoloģiju koplietošanas infrastruktūras un turējumā esošo informācijas sistēmu darbību un elektronisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.3. īstenot valsts, Eiropas Savienības un starptautisko politiku lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares, kā arī dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba un dzīvnieku veselības (veterinārijas) jomā;

3.4. īstenot valsts politiku attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanu un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām;

3.5. pildīt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

4. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, centrs veic šādus uzdevumus:

4.1. vienotajā informācijas sistēmā uztur un aktualizē informāciju par:

4.1.1. turētajiem dzīvniekiem, operatoriem un to objektiem, kā arī par objektu infrastruktūru un kūtsmēslu apsaimniekošanu;

4.1.2. mājas (istabas) dzīvniekiem un to īpašniekiem (turētājiem);

4.1.3. lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarbu, snieguma pārbaudi un pārraudzību;

4.1.4. ciltsdarbā iesaistīto personu;

4.1.5. dzīvnieku barības apritē iesaistīto personu;

4.1.6. lauksaimniecības dzīvnieku vaislas materiāla izplatīšanas apritē iesaistīto komersantu;

4.1.7. lauksaimniecības dzīvnieku kautuvi un liemeņu klasifikāciju;

4.1.8. svaigpiena pirmo pircēju, svaigpienu un tā kvalitāti;

4.1.9. dzīvnieku veselību (veterināriju), kā arī informāciju par izlietotajām veterinārajām zālēm, objektu statusu un dzīvnieku veselības statusu;

4.1.10. bioloģiskās lauksaimniecības un lopkopības statistiku;

4.1.11. lopkopības un lauksaimniecības produktu cenu;

4.1.12. bioloģiskās ražošanas saimniecību operatoriem un to ražotajiem produktiem;

4.1.13. pārtikas kvalitātes shēmu operatoriem un to ražotajiem produktiem;

4.1.14. integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājiem un lauksaimniecības kultūraugiem, kas audzēti saskaņā ar integrētās audzēšanas prasībām;

4.2. uztur un aktualizē arhīvu, kā arī nodrošina savā kompetencē esošo dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu;

4.3. reģistrē vai dzēš komercķīlas atzīmes ganāmpulkam vai atsevišķam dzīvniekam vai izdara citas atzīmes vai ierakstus vienotajā informācijas sistēmā;

4.4. nodrošina dzīvnieku obligāto apzīmēšanas līdzekļu iegādi un to izsniegšanu, kā arī piešķir dzīvniekiem identifikācijas numurus;

4.5. apstiprina un reģistrē jaunas lauksaimniecības dzīvnieku šķirnes;

4.6. administrē un apstrādā lauksaimniecības dzīvnieku ciltsvērtības un pārraudzības datus, kā arī apkopo un publicē gada pārraudzības rezultātus saskaņā ar dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (ICAR) vadlīnijām;

4.7. nodrošina virspārraudzību, ja tas noteikts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku snieguma pārbaudi un pārraudzību regulējošajos normatīvajos aktos;

4.8. analizē lauksaimniecības dzīvnieku snieguma pārbaudes un pārraudzības datu riska faktorus un apzina iespējami kļūdainos snieguma pārbaudes un pārraudzības datus, koriģē tos un labo kļūdas;

4.9. atzīst šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības, krustojuma cūku audzētāju organizācijas un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu, un atsauc to atzīšanu, kā arī apstiprina, aptur vai atsauc to izstrādātās dzīvnieku audzēšanas programmas;

4.10. reģistrē šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas, uz laiku aptur to darbību vai izslēdz tās no reģistra;

4.11. uztur un dara publiski pieejamus dzīvnieku audzētāju biedrību un organizāciju sarakstus;

4.12. izsniedz, aptur, anulē un atsauc sertifikātu vai apliecību ciltsdarbā iesaistītajām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, organizē šo personu zināšanu un prasmju pārbaudes testu, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus;

4.13. nodrošina dzīvnieku audzēšanā un ciltsdarbā iesaistītās personas ar nepieciešamajiem datiem no vienotās informācijas sistēmas un dokumentiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā izsniedz veidlapas;

4.14. uztur un aktualizē svaigpiena pirmo pircēju sarakstus;

4.15. reģistrē un administrē informāciju par svaigpiena ražotāju un pirmo pircēju, piena produktu ražotāju, svaigpiena kvalitāti, saražoto, iepirkto un realizēto svaigpiena un tā produktu apjomu un cenām;

4.16. atbilstoši kompetencei sagatavo un sniedz informāciju citiem valsts reģistriem, datubāzēm, Centrālajai statistikas pārvaldei, kā arī citām institūcijām saistībā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu un integrētās administrēšanas un kontroles sistēmu;

4.17. atbilstoši kompetencei sniedz centra rīcībā esošo informāciju Zemkopības ministrijai, tās iestādēm, citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām;

4.18. pārstāv valsts intereses lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas jomā Starptautiskajā dzīvnieku pārraudzības komitejā (ICAR), Starptautiskajā vaislas buļļu novērtēšanas dienestā (Interbull), Starptautiskajā piena federācijā (IDF), Eiropas šķirnes dzīvnieku audzētāju asociācijā (EAAP) un citās organizācijās, kā arī piedalās Eiropas Komisijas darba grupu sanāksmēs par centra kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.19. nodrošina statistisko datu publicēšanu no centra vienotās informācijas sistēmas atvērto datu veidā Latvijas Atvērto datu portālā vai centra tīmekļvietnē un metadatus – aprakstu datu kopu līmenī Latvijas Atvērto datu portālā;

4.20. nodrošina centra rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem par datu aizsardzību;

4.21. nodrošina sadarbspēju ar Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu, citām valsts un Eiropas Savienības informācijas sistēmām, kā arī uztur un attīsta informācijas tehnoloģiju infrastruktūras darbību;

4.22. saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina sniegto elektronisko pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām;

4.23. atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas un informē sabiedrību par normatīvajiem aktiem, kas regulē lauksaimniecības un zivsaimniecības nozari, dzīvnieku audzēšanu, ciltsdarbu un dzīvnieku veselību (veterināriju);

4.24. pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

5. Centrs atbilstoši kompetencei ir tiesīgs:

5.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – no fiziskām un juridiskām personām centra uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

5.2. sadarboties un slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, profesionālajām apvienībām un asociācijām, mācību iestādēm, zinātniskās pētniecības iestādēm, nozaru speciālistiem un citām fiziskām un juridiskām personām;

5.3. iestāties starpvalstu un starptautiskajās organizācijās un izstāties no tām, sadarboties un slēgt līgumus ar citu valstu iestādēm, kā arī starpvalstu vai starptautiskajām organizācijām;

5.4. organizēt nacionālos un starptautiskos pasākumus, apspriedes, konferences un piedalīties to darbā, kā arī sniegt konsultācijas un piedalīties apmācības organizēšanā par savā kompetencē esošiem jautājumiem;

5.5. sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijā un citās valsts iestādēs priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba un dzīvnieku veselības (veterinārijas) jomā;

5.6. pieaicināt ekspertus un izveidot komisijas un darba grupas, lai veiktu ar centra darbību saistītus uzdevumus;

5.7. normatīvajos aktos par publisko maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.8. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus;

5.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkoties ar centra rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem;

5.10. izmantot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšanas kārtība

6. Centra amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

7. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

8. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz zemkopības ministram pārskatu par centra darbību, centra funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumus Nr. 878 "Lauksaimniecības datu centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 201. nr.).

10. Šo noteikumu 4.1.12., 4.1.13. un 4.1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards