Cienījamie apmeklētāji!

Lauksaimniecības datu centrs informē, ka valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka:

28.08.2007. MK noteikumi Nr. 588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam"

- suņa (kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam) reģistrācija 2.85 eiro

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kase
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21490
BIC kods: TRELLV22

Finanšu nodaļas tālrunis: +371 67095052.