Dokumentu iesniegšanas kārtība Lauksaimniecības datu centrā (LDC)

Rakstveida iesniegumus, ierosinājumus un sūdzības var iesniegt:

 • autorizējoties www.ldc.gov.lv Vienotās pieteikšanās sistēmā Latvija.lv, Iesniegumu sadaļā pievienojot aizpildītus dokumentus;
 • Izmantojot E-adresi;
 • sūtot pa pastu: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (izņemot veidlapas 2.1. “Ganāmpulka īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegums EZIS lietošanai (par reģistrēto dzīvnieku datu bāzē esošās informācijas izmantošanas kārtību) un 2.2. “Izmaiņas EZIS lietošanā”.
 • nogādājot personīgi Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (ZM KAC) darba dienās: pirmdien – no 8:30 līdz 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien – 8:30 līdz 17:00, piektdien – no 8:30 līdz 16:00 vai iepriekš piesakoties pie LDC speciālistiem;
 • sūtot elektroniski uz oficiālo LDC e-pasta adresi pasts@ldc.gov.lv (tikai ar elektronisko parakstu!);

LDC pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” (turpmāk – noteikumi Nr. 473).

Saskaņā ar Iesniegumu likumu Lauksaimniecības datu centrs:

 • sniegs atbildi uz iesniegumu atbilstoši jautājuma risināšanas steidzamībai, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tā saņemšanas;
 • ir tiesīgs neizskatīt iesniegumu, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi;
 • ir tiesīgs neatbildēt uz iesniegumu, ja tajā ir personu cieņu aizskarošs teksts;
 • ja iesnieguma saturs ir komercpiedāvājums (izņemot publiskā iepirkuma ietvaros saņemtu piedāvājumu).

Pamatojoties uz noteikumiem Nr. 473, Lauksaimniecības datu centrs pieņem elektroniskus dokumentus:

 • vienkārša teksta formātā;
 • atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
 • atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
 • portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
 • digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā;
 • elektroniskā dokumenta EDOC formāta pakotnē.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība:

Direktors un direktora vietnieks apmeklētājus pieņem pirmdienās pēc iepriekšējā pieraksta. Lūdzam pieteikties pa tālruni +371 67027241 vai rakstīt uz e-pastu pasts@ldc.gov.lv.