Informējam, ka no 27.02.2023., Novietnes žurnālā elektroniski reģistrējot kustības ziņojumus par cūku atsavināšanu un izvešanu, pārdevējam jānorāda ne tikai pārdoto sivēnu skaits, bet arī cena bez PVN, ja sivēni tiek pārdoti nobarošanai un to vidējais dzīvsvars ir apmēram 25 kg.

Likumdošana

Ministru kabineta noteikumi Nr.841
Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā

11.6 Šo noteikumu 4.14. apakšpunktā minētais cūku audzētājs pēc to dzīvnieku pārvietošanas, kuri noteikti Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, 16. panta 1. punkta "c" apakšpunktā, katru nedēļu līdz otrdienai, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, sniedz centram šādu informāciju par iepriekšējā nedēļā pārdotajiem dzīvniekiem (cūkām):

11.61. dzīvnieku pircēja samaksātā summa euro bez pievienotās vērtības nodokļa;

11.62. dzīvnieku skaits.

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1182 13.pants
Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/1184 15. pantu tirgus cenas paziņo:
b) par šādiem dzīviem dzīvniekiem:
            iii) sivēni ar dzīvsvaru apmēram 25 kg.
16. pants Dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošana
1. Tirgus cenu paziņošanas nolūkā 13. panta b) punkta sarakstā norādītos dzīvos dzīvniekus iedala šādos veidos:
c) attiecībā uz cūkām: “sivēni” ir cūkas, kuru vidējais dzīvsvars ir apmēram 25 kg un kuras nopirktas nobarošanai.