Privātuma politika

Šī privātuma atruna nosaka kārtību kā Lauksaimniecības datu centrs kā personas datu pārzinis (turpmāk tekstā – LDC) veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

LDC kontaktinformācija: Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010; tālrunis: +371 67027240; e-pasts: ldc@ldc.gov.lv.

LDC nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Ar LDC personas datu aizsardzības speciālistu Uldi Sīpolu vai Āri Augstkalnu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 26658265 vai +371 26222244 vai rakstot uz datuaizsardziba@ldc.gov.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar LDC personas datu aizsardzības speciālistiem nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam Jūs, ka LDC var izmainīt šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām..

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 6. SEPTEMBRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

LDC veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, pamatojoties uz juridisku pienākumu, kā arī sniedz virkni citus pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.

LDC apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, kā, piemēram, Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumā un ar to saistīto normatīvo tiesību aktu noteikto pienākumu izpildei;
 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar fizisku personu;
 • Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs un LDC deleģēto uzdevumu izpildei;
 • Personāla vadībai;
 • Finanšu pārvaldībai un norēķinu administrēšanai.

LDC personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), publisko tiesību funkciju veikšana (Regulas 6. panta pirmās daļas e) apakšpunkts) un atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana (Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

LDC apstrādātās subjektu datu kategorijas:

Nr. p.k.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, paraksts

2.

Personas kontaktinformācija

Adrese, telefons/fakss, e-pasta adrese, pasta adrese

3.

Fiziskas personas kontaktpersonas dati

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, telefona numurs, amats

4.

Fiziskas personas dati

Līguma numurs, reģistrēšanas datums, statuss

5.

Sertificēto personu dati

Sertifikāta numurs, izdošanas datums, darbības joma, statuss

6.

Norēķinu dati

Norēķinu sistēmas konta numurs (ja tāds ir), bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa

7.

Sarunu ierakstu dati

Fizisko personu tālruņu sarunu ieraksti, datums, laiks

8.

Video un fotouzņēmumu dati

Videonovērošana LDC objektos, ierakstīšanas datums, fotouzņēmumi

9.

Pieejas dati sistēmām

Fiziskai personai piešķirtais lietotājvārds un viņa izveidotā parole

10.

Novietnes atrašanās vietas dati

Atrašanās adrese, ģeogrāfiskās koordinātes

11.

Komunikācijas dati

Ienākošā /izejošā saziņas, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss

12.

Aptaujas dati

Aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes

13.

Preces pirkuma dati

preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija, pavadzīmes informācija

14.

Tehniskie dati

Sesijas sīkdatnes, pastāvīgās sīkdatnes, LDC informācijas sistēmu auditācijas pieraksti, IP adreses

15.

Netiešie identifikatori

Ganāmpulka numurs

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu LDC, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot LDC.

Telefona sarunu audio ierakstu un videonovērošanas veikšana

LDC veic videonovērošanu ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma, tostarp LDC informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, aizsardzību.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

LDC veic telefona sarunu ierakstu saglabāšanu ar mērķi nodrošināt LDC sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Ierakstiem var piekļūt tikai LDC pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

LDC neizpauž trešajām personām fiziskas personas personu datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju par fizisku personu, izņemot, ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod:

 • noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LDC likumīgo interešu aizsardzībai.

LDC personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos LDC veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LDC norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

LDC glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • LDC pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • LDC ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • LDC ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LDC par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties LDC un iegūt informāciju.
 • Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • LDC veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīves vietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; saņemot iesniegumu caur tīmekļa vietni www.latvija.lv; izmantojot LDC vienoto pieteikšanās moduli.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties LDC vai sazināties ar LDC datu aizsardzības speciālistiem. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.