Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Fiziskām personām, kuras vēlas uzsākt sniegt pakalpojumu(-us) lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, snieguma pārbaudē un pārraudzībā, mākslīgā apsēklošanā, olšūnu un embriju transplantācijā ir jāsaņem sertifikāts.
Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās
Saskaņā ar noteikumiem Nr.116
- attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas ekspertam ir izvirzītas šādas galvenās prasības: augstākā izglītība lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz profesionālo darbību medus bišu vērtēšanā; noteikumos Nr. 116. kompetento institūciju izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā tādas personas vadībā, kurai ir tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā
- attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraugam ir izvirzītas šādas galvenās prasības: vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā); kompetentās institūcijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku snieguma pārbaudē un pārraudzībā tādas personas vadībā, kurai ir tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā
- attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas tehniķim ir izvirzītas šādas galvenās prasības: vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) vai profesionālā izglītība dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; kompetentās institūcijas vai dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā tādas personas vadībā, kurai ir tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā.

Procesa apraksts

 1. Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
  1.solis. Iesniegt Zemkopības ministrijā iesniegumu (Noteikumi Nr.827 1.pielikums). Iesniegumam pievienot:
  - personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  - izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti), ar tulkojumu latviešu valodā)
  - dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija,utml. ja ir);
  - izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);

 2. Iesnieguma profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Zemkopības ministrijas izziņu par pretendenta i
  Lauksaimniecības datu centrs (saņemot pretendenta iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un Zemkopības ministrijas izziņu par pretendenta iegūto izglītības līmeni) salīdzina ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturisko atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās, kas noteiktas Noteikumos Nr.116.


  Lauksaimniecības datu centrs noteiktā laikā pieņem lēmumu. Lēmums jāpieņem 4 mēnešu laikā par ES iegūto profesionālo kvalifikāciju, 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūto profesionālo kvalifikāciju kopš visu dokumentu iesniegšanas Zemkopības ministrijā . Ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents ir diasporas pārstāvis, lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu pieņem 2-3 mēnešu laikā.

  Ja pretendenta iegūtā izglītība atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās, Lauksaimniecības datu centrs izdod lēmumu par to, ka profesionālā kvalifikācija ir atzīta un pretendents saņem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

  Ja pretendenta iegūtā izglītība tikai daļēji atbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās un šī neatbilstība ir būtiska, Lauksaimniecības datu centrs izdod lēmumu par to, ka pretendentam ir jākārto kvalifikācijas pārbaudījums vai jāiziet adaptācijas periods.

  Ja pretendenta iegūtā izglītība neatbilst Latvijā izvirzītajām prasībām darbam lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās, Lauksaimniecības datu centrs sniedz informāciju un konsultē pretendentu par iespējām iegūt Latvijā tādu izglītību, kas dos tiesības strādāt.

  Lauksaimniecības datu centra lēmumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents var apstrīdēt vēlreiz Lauksaimniecības datu centrā, kas pretendenta iesniegumu izvērtēs atkārtoti, vai tiesā.

  *Ministrija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 1.pielikumā minēto dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālistiem ir nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 2.pakāpei.

 3. Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā un MA.
  Personas, kurām ir tiesības veikt profesionālo darbību lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas eksperta, pārrauga un mākslīgās apsēklošanas tehniķa profesijās ES vai EEZ valstīs, kā arī Šveicē var strādāt īslaicīgi, neveicot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Šādā gadījumā, atbilst noteikumu Nr. 47 prasībām, personai Lauksaimniecības datu centrā ir jāiesniedz deklarācija, un tai jāpievieno:

  -personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  - pretendenta valstspiederību apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  - dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai apliecinātas kopijas), pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  - likumīgā statusa valsts kompetento institūciju dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja pretendents vēlas sniegt šādus īslaicīgus pakalpojumus, pievienojot dokumentu tulkojumu valsts valodā;
  -likumīgā valsts kompetento institūciju izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  -pretendenta mītnes valsts kompetentās iestādes izdotu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās darbības ilgumu un veidu reglamentētajā profesijā, kurā tiks sniegti īslaicīgi pakalpojumi, pievienojot dokumenta tulkojumu valsts valodā;
  Veikt samaksu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 240 Eiro apmērā

  Iesniegumu var iesniegt:
  • personīgi (adrese: Republikas laukums 2, Rīga LV-1010; tālr. 67027240, 67027241);
  • pa pastu (adrese: Republikas laukums 2, Rīga LV-1010);
  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītus dokumentus (pasts@ldc.gov.lv)
  • Iestādes E -adresē

  Kontaktinformācija: Lauksaimniecības datu centrs, pasts@ldc.gov.lv; tālr. 67027240, 67027241.
  Papildu informāciju par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru var iegūt Akadēmiskās informācijas centrā, www.aic.lv E-pasts : prof@aic.lv , tālr.67225155.

 4. Sertifikāta pieprasīšana Lauksaimniecības datu centrs
  1. Jāiesniedz Pieteikums sertifikāta saņemšanai darbībai konkrētā darbības jomā: klāt pievienojot izglītību, apmācību un praktiskās darbības apmācību dokumentu vai izziņu kopijas.
  Jāpievieno informācija par maksājumu:
  2. Dokumentus var iesniegt autorizējoties: https://info.ldc.gov.lv/login.php/ Vienotā pieteikšanās sistēmā sadaļā Iesniegumi/ pievienojot aizpildītu Pieteikumu , izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas
  2.1. vai pa pastu pievienojot aizpildītu Pieteikumu, izglītību apliecinoša dokumenta un apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā un teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopijas.
  3. Apmaksa par sertifikātu ieskaitāma Lauksaimniecības datu centrs kontā:
  Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
  PVN maks. Nr. 90001840100
  Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
  Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
  Ieņēmumu kods: 21499
  BIC kods: TRELLV22
  Maksājuma mērķī jānorāda: Par sertifikātu un sertifikāta saņēmēja Vārds, Uzvārds (ja apmaksu veic cita persona).
  4. Eksāmena datums tiek paziņots uz Pieteikumā norādīto saņemšanas kanālu.
  4.1. Ja eksāmens netiek nokārtots, to var kārtot atkārtoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 5. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc eksāmena nokārtošanas Datu centrs (3) triju darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā.
  https://registri.ldc.gov.lv/lv/sertificeto_personu_saraksts
  Pēc personas pieprasījuma Datu centrs izgatavo un izsniedz sertifikātu (papīra dokumenta formā) atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 6. Nozares asociācijas kontaktinformācija
  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
  Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
  Tālr. +371 26311133
  http://www.losp.lv/

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
 2. Iesniegums profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai
 3. Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus
 4. Pieteikums sertifikāta saņemšanai
 5. Iesniegums sertifikāta saņemšanai Lauksaimniecības datu centrā

Normatīvie akti

Maksājumi

PozīcijaCena
Sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darbam, tostarp atkārtoti32.00 EUR

Saņemt pakalpojumu